Dadaun ne’e iha ona pandemia moras Virus Corona (Covid-19) iha mundu, Timor-Leste iha mós kazu ida ne’ebé ofisialmente konfirmadu ona. Tan ne’e, husu ba ita hotu atu proteje nafatin ita-nia an, lta-nia familia no lta-nia komunidade hodi reduz risku transmisaun liuhosi asaun tuirmai ne’e:

 1. Evita halibur malu iha grupu
 2. Hela metin iha uma no labele sai wainhira lalha nessesidade importante
 3. Fase liman beibeik ho sabaun no bee moos ne’ebé sulin, ka uza hand sanitizer
 4. Wainhira me’ar ka fani, taka ita-nia ibun no inus ho llman-sikun laran ka tisu hafoin soe kedas Tisu ba lixu-fatin no fase kedas liman ho sabaun
 5. Labele kaer parte ita-nia oin, matan, inus no ibun molok fase liman ho sabaun no bee moos ne’ebe sulin
 6. Hadook-an hosi ema ne’ebe isin-manas, me’ ar no fani ho distansia minimu metru Ida
 7. Han hahán ne’ebé te’in too tasak didi’ak liliu na’an
 8. Se ita-boot iha sintoma HANESAN: Me’ar, isin-manas no susar dada iis

= Uza maskra
= Hela iha uma
= BUKA ASISTENSIA MÉDIKU, favór kontaktu

 • Sra. Ofelia do Carmo    77942475
 • Dra. Custodia Florindo  77861000
 • Sra. Maria Angela         78258707