Tersa, 01 Junhu 2020
Hanoin sai ida deit, Hanoin no objetivu sai ida deit. (1 korintus 1.10)

Se ita seriu hakarak hadia no restaura ita nia relasionamento nebe ke aat ona, no antes ita atu koalia ho ema seluk para atu hadia ita nia relasionamentu ita tengke koalia uluk ho Nai Maromak. Tamba Nai Maromak maka sei muda ita nia fuan no ninia fuan no imi rua nia fuan. Tebes buat diferensia furak ida ita sei sente bainhira depois ita remata halo orasaun. Dala barak abuut husi komflitu sira nee mai husi ita nia hakarak nebe la sai realidade ou ita deseju nebe la atinji iha ita nia moris. Bainhira ita tau ita nia esperansa iha ema para atinji ita nia hakarak nune ita sei hasoru susar boot. Fator saida maka halo imi istori malu entre imi? Imi hakarak buat ida maibe imi la kompriende, imi hakarak iha buat ida maibe imi la hetan? Nee hotu tamba imi la husu iha Nai Maromak (Tiago 4:1).

Maluk doben sira, tuir lolos ita buka iha Nai Maromak, maibe ita buka fali ba ema nune halo ita hirus no halo ita sai la satisfas. Tamba saida maka imi la ba buka uluk ba Nai Maromak? Depois imi buka Maromak imi sei aranja tempo para imi bele buka malu oin ho oin hodi resolve problema entre imi. Mesmu dala ruma ita sente na tamba hahalok maluk seluk nia nebe halo ita nia fuan kanek. Maibe Maromak hakarak ita foti desijaun no pasu primeiru maka ; Ba i halo dame ho ema nebe halo estraga ita (Matius 5:24). Karik imi hateten ‘’Ah, tempu maka halo ami sai diak, maibe nee iha serteza dala ruma maka halo ita kanek liu tan “.

Maluk doben sira, ita tengke kontrola didiak situasaun ida ne se lai bele sai aat liu fila fali. Dala ruma iha mos laran moruk so bele aumenta imi nia relasionamento imi ho Nai Maromak sai aat no halo Maromak la hatan imi nia orasaun (1 Pedro 3:7). Profeta Jo ninia kolega sira fo hanoin ba Jo katak “ O so estraga o nia aan deit ho o nia hirus, (Jo 18:4).

Maluk doben sira, Ita mos Keta haluha katak tempu mos importante tebes para hadia. Ita labele koko hadia ita nia relasionamentu bainhira ita iha situasaun kolen, ou bainhira iha iha situasaun ansiadade ida nee bele sai kotu tiha. No ita labele halo ida nee kuando bainhira ita laiha preparasaunida nebe ke diak no los. Tempu nebe ita presica halo para restaura fali maka hatudu falor nebe ke diak liu husi relasionamentu nee. Tamba nunee hadia fali imi nia relasionamento nebe ke diak maka tengke presica imi iha situasaun no kondisaun nebe ke diak. Dala ruma ita koalia hanesan nee “ Ah, Hau la fiar katak hau bele halo buat ida nee “ Sim, tuir lolos ita bele, tamba Nai Maromak hakarak ajuda ita hodi restaura fali ita nia relasionamentu ida nee (2 Korintus 5:18)