Isak hadomi Esau maibe Rabeka hadomi Jaco (Genezis 25:28)

Oinsa bainhira ita nia oan sira hateten katak ita nia skill tau matan barak liu duke sira nia gen. Istoria kona ba Esau no Jaco maka sai estudu ba kazu paforidade entre sira, kompetisaun nudar maun alin, simu malu ho la liu husi regra nomos aman inan ninia failansu hodi eduka oan sira (Genezis 25:27). Oan mane kaduak iha diferensia hanesan Jis ho keju. Esau ninia tipu hanesan ema desportu no hadomi natureza. Maibe Jaco nia tipu ema nebe ke nonok dor, gosta hela iha uma deit, no nia ema nebe sensitivu liu. Sira nia tipu privasidade nebe ke barak nee sai hanesan desafiu ba ema nebe ke tau matan ba sira.

Belun doben sira, Maibe diferensia krusial liu laos entre labarik mane nain rua nee,maibe diferensia nee iha Aman no inan no entre aman inan no oan sira nee. Isak no Rabeka sai aman inan nebe laiha unidade sira nia domin ba oan sira mos laiha ou la tau regulamentu ruma. Isak gosta Esau tamba Esau ema kasador. Iha pontu sentral disfunsaun balun iha familia ida nee. Aman hadomi Esau tamba baseia ba nia kondisaun. Se bainhira Esau fila mai lori ho naan husi nia ba kasa nee, nune Isak sei gosta nia. Belun doben sira,  tuir lolos domin iha tipu tolu, domin bainhira ita realiza hau hau nia hakarak, domin tamba ita konsege realiza ita nia nesesidade no ikus domin mesmu la presica buat ruma maibe nafatin hadomi. Tipu Maromak Nia domin no domin nebe hanesan oan sira nebe presica hetan iha sira nia aman no inan.

Belun doben sira, maneira hakiak oan ho egois obriga labarik sira para hatudu katak sira merese ita nia domin. Isak hadomi Esau tamba Esau sei fo saida maka Isak presica. Maibe domin nebe ho regras nee sai hanesan tempu teste ida. Kondordansia profisorio  no pavoritu halo ita nia oan sira sente hanesan nee ” Se bainhira hau la halo no la sai saida maka ita hakarak ita sei rejeita hau ” ida nee ita kria ona sentementu nebe la seguru no labarik sira sei sente moris sira ne la too ba sira iha sira nia nesesidade,sira moris ho duvida, sira moris ho bosok,depresaun no sira nia ideias sira nebe sira bele halo hodi estraga sira nia moris. Presente no sira nia aparensia no sira nia eskola makaas laiha relasionamento ho domin. Domin lolos maka bainhira ita fo tempu ho justu ba ita nia oan sira. Tan nune, ita nia oan nia atitude bele sai aumenta ho signifikante tebes bainhira sira hatene katak ita hadomi sira ho domin incondisional.

Hahan ba Klamar : Apokalipse 5–9, Markus 14: 53–6, 5 Salmo 48, Probervius 13: 2–3