Ischak hadomi Esau maibe Rabeka hadomi Jaco (Genezis 25:28)

Rejeitasaun husi aman no inan bele dudu ita nia oan sira hodi halo rebeldes ho maneira extrim. Oan sira dala barak rebeldes tamba sira nia presica kona ba simu iha uma laran husi aman inan laiha ba oan sira. Esau komprende kona ba kasamento nebe la hetan aprova husi nia aman no inan. Maibe Esau la hatudu ninia odio ba nia inan nebe  la hadomi nia no inan nebe ke ajuda Jaco hodi naok Esau nia legadu ou warisan no hasoru nia aman nebe laiha hadomi liu husi maneira rebeldes hasoru Maromak Nia mandamentu no rebeldes hasoru nia familia no ba kaben ho feto ida nebe la hetan aprovasaun (Genezis 26:34). Belun doben sira, dalaruma Esau sente satisfas nebe ke sala bainhira nia inan hakribik nia tamba nia kaben ho ema husi rai Het (Genezis 27:46).

Belun doben sira, bainhira ita nia oan sira para sira nia eskola,ou sira halai sai husi uma, isin rua,abandona Igreja, hemu drogas,hemu lanu,halo seksu arbiru i no kaben ho maneira nebe at tamba desastre. Iha kazu barak oan sira hateten “Hau sei hatudu ba o!” Esau nia rebeldes la manan ou la konsege atrai nia inan nia domin, nune Esau nia koko tekniku nebe pelo kontrariu ho liu husi obedese ba nia aman, Esau deseja maneira nebe nia halo hodi atrai nia aman hodi hadomi nia. Nune bainhira nia hare nia aman Isak aprova Jaco nia kaben, nune halo Esau sente katak feto sira husi rai Kanaan la gosta nia apa no hili kaben ho Mahalath Abrao nia bei oan husi Ismaiel nia oan (Genezis 28:8-9).

Belun doben sira, oan iha tinan saida deit nia sei halo saida deit, dala ruma la rasional ou bele estraga sira nia an mos para sira hodi hetan domin no kuida husi sira nia aman no inan. Dala ruma liu husi servico? Lae! laiha buat ida nebe nia halo hodi nia aman hadomi nia. Problema lolos maka aman no inan egois demais katak sira so hadomi bainhira oan nee lori sorti ba sira. Sei bainhira Esau ho Jaco maka sai oan nebe iha maturidade,iha responsabilidade ho saida maka sira hili. Maibe aman ho inan ho forsa para hodi kriar sira nia atetude,hahalok no sira nia fiar i liu husi  sira nia oan nia dalan moris nian. Belun doben sira,  kada aman no inan buat seluk laiha ida ke importante liu so ita nia oan sira nebe ita hadomi ho domin nebe uncondisional.

Hahan ba loron ohin : Apokalipse 15–18, Markus 15: 1–20, Salmo 132: 11–18, Probervius  13: 7–8