Ischak hadomi Esau maibe Rabeka hadomi Jaco (Genezis 25:28)

Profeta ida hakerek “Ami nia aman sira sala no sira laiha ona; no ami simu kastigu tamba sira nia hahalok at “(Lamentasoen 5:7 BK). Aman no inan laiha responsabilidade nebe ke boot liu husi o ou ema seluk! Mesmu dala ruma la perfeito no limitasaun barak maibe Nai Maromak tau Nia forsa nebe boot iha imi nia liman. Forsa para hodi hadia jerasaun oin mai. Belun doben sira, susesu ou la susesu iha fila lima ou bisnis laiha falor liu duke kompara ho susesu ou falha sai hanesan aman inan. Bainhira ita la susesu nune ita nia oan sira maka sei selu ita nia failha sira nebe aman inan halo. Barak husi ita hare ita nia oan bainhira sira foin moris ita nia fuan nakonu iha domin no orasaun “Oh Nai, iha nebe deit maka hau failha maibe labele husik hela failha sira nee ba nia! nune iha resposta tolu nebe sei sai komitmentu husi ita.

Primeiro, halo total investasaun ba iha nia. Dala ruma investasi liu husi desportu, halimar, ou sira nia maneira sosial bainhira sira kolen no partisipasaun iha desafius espiritual,emosional no sira nia edukasaun.

Segundu, hadomi sira ho hadomi nebe regras ou hadomi uncondisional. Ida nee hatudu katak bainhira sira hakarak sai saida deit ita sira nia deseja, nudar aman inan tenke suporta sira ho fuan laran tomak hodi sai saida maka tuir Maromak Nia planu ba sira.

Terceiro, Suporta nafatin ba sira! bainhira sira manan ou lakon, los ou sala, halo ita hare diak ou halo moe ita, ita komprende no dudu sira para sira fiar katak sira iha potensia nebe Maromak fo para hodi sira hatene katak ” hau nunka rejeita ita mesmu saida deit maka akontese. Oinsa kuando bainhira ita oan sira komesa sai adolosente ou joven, sira sei sai husi linha ou regras sera ke ita tenke duvida? Diak liu komfia deit ba Nai Maromak no  ba ita nia oan sira. Ita nia oan sira hatene saida maka failha no sira sei simu sira nia failha ho fuan boot. Husu no fiar ba Nai Maromak para muda ita no ita nia oan sira. Belun doben sira, Maromak promete katak ” Maromak maka sei restaura ita nia tinan tinan sira”(Joel 2:25) katak failha no rejeitasaun sei sai husi ita.

Hahan ba klamar : Apokalipse 19-22, Marcos 15: 21–32, Salmo 143, Prob 13: 9–10