Transformasaun no restaurasaun liu husi ita nia hanoin (Roma 12;2)

Sera ke ita luta ho ita nia problema privadi, dala ruma ita hanoin “se hau bele resolve ida nee,hau sei diak los no diak hela? Sim, dala ruma iha novidade diak nomos novidade ladiak. Novidade diak maka liu husi Maromak Nia graca ita bele resolve ita nia problema. Novidade ladiak maka bainhira ita resolve ita nia problema nune problema seluk hein fali ita. No halo ita sempre iha servico hodi ita halo. Kresimentu moris espiritual mos hanesan servico ida nebe maka iha prosesu nia laran. No buat sira nee la mai tamba ita ema nia hakaas aan tamba ita nia isin nia hakarak maibe ida mai liu husi resultadu ita gasta tempu halo orasaun no ita nia hanoin hetan transformasaun loron ba loron liu husi Nai Maromak Nia liafuan.

Belun doben sira, bainhira ita konkorda ho Nai Maromak, fiar ba Ninia liafuan nebe Nia hateten nee los, no otomatikamente sei iha mudansa. Ita komesa hanoin ho diferente oitoan,koalia mos diferente,no halo asaun mos ho diferente. Pasensia ho ita nia aan rasik, ida nee maka prosesu kresimentu nebe komesa hakat ba oin. Sera ita nia hanoin buat ruma nebe sala ho ita nia oan tamba sira labele lao ho perfeito iha sira nia hakat primeiro?. Lae! ita haksolok bainhira sira foti pasu hodi lao. Maibe bainhira sira monu ita sei foti sira. Bainhira sira isin foer ita sei hamos sira nia isin no haruka sira koko tan fali. Belun doben sira, ita nunka para  hodi servico hamutuk ho sira! Tan nee Nai Maromak mos halo nune mos mai ita. Nai Maromak la hirus bainhira ita sedauk too ou sedauk bele maibe Nia gosta ita bainhira ita nafatin hakaas aan para nafatin iha dalan neba. Maromak Nia servico maka akompanha ita no Nia haruka Espiritu hodi tulun ita(2 Korintu 3:8).

Belun doben sira,  se bainhira ita bele halo mesak no ita la presica Nia. No bainhira ita atu hakaas an maibe diak liu sadere ita Nia an klean liu tan ba Nai Maromak no ita sei lao ba Nai hodi hetan forsa liu tan(Salmo 84:7)

Hahan ba loron ohin:  2 Reis 1: 1–4: 17, Marcus 15: 33–47, Salmo 80: 1–11, Probervius 13: 11–12