Jesus koalia “ Foti o nia matan no lao ba (Joao 5:8)

Jon Walker hakerek “ iha tempu uluk, hau hetan diagnosis moras depresaun klinis no komesa halo servico makaas para hetan restaurasaun liu husi Jesus mesmu iha tempu badak ou kleur. Loron ida Jesus husu mai hau “ Ita hakarak hetan kura?” ita hare perguntas nee hanesan beik liu maibe hau hatene saida maka Ninia hanoin ou hakarak. Sera ke hau tenke pronto hodi halo servisu nebe todan hodi hasoru situasaun nebe moruk moras no revela laran moras, no hirus nebe klean no lori odio.Sera ke hau pronto hodi husik rasaun ulun tos nebe iha hau nebe halo hau laiha mudansa. Hare fali hau nia moras hau sente seguru maibe oinsa hau nia saude? Sera ke hau prontu fo fatin ba Maromak sai hau nia Maromak no komfesa katak haul abele maibe Nai Maromak maka bele; ou sera ke hau nafatin ulun toos nafatin, metin ho hau nia siclus moras nebe hau iha nebe halo hau fraku no halo hau moris iha desiste nia laran?

Bainhira Jesus husu mai hau durante tinan 38 nia laran “ita hakarak hetan kura?” perguntas ida nee hamosnliu husi tinan 2000 nebe mosu iha hau nia klamar. Kurador nebe makaas no aas maka Jesus nia oferese ajuda ba ita tamba ita sente ita labele halo ida nee,maibe Nai Maromak bele i Nia hatene ida nee los tamba Nia lao dau-daun iha dalan nebe los ho maneiras ida hodi ita fila. Halo ita kompletu no hetan isin diak nafatin maka dalan lao ba Kalvariu. Hanesan ita nia pasu fiar ou fe rasik maka pasu primeiru konserteza difisil. Mane ida nee nebe moras durante tinan 38 koalia ba nia katak nia ain sei la fo supportaba nia hodi lao no nia mos nia laiha esperiensia nebe Fiar ba Jesus. Nia presica brani no energia makaas hodi foti pasu primeiru. Jesus la halo ema ida nee sai atan maibe Jesus livri ema ida nee, livri husi nia sentimentu tauk. Aleza iha ninia komfusaun no sentimentu tauk tamba pergunta nebe hanesan maka “Ita hakarak kura?”
Sera ita hakarak halo saida maka Maromak haruka? Sera ke ita hakarak hili opsaun sira nee ho santu? Sera ke ita hakarak avansa ba fiar no hadook ita nia aan husi sentimentu tauk? -®-

Hahan ba loron ohin: Jer 10–13, Lucas 3: 21–38, Sal 95 Pro 14: 29–33