Maibe Moises hateten ba povu “Keta tauk,hamrik metin no hare salvasaun nebe mai husi Nai, nebe nia sei fo imi ohin loron, imi sei la hare tan sira too tinan ba tinan” (Exudus 14:13)

Se ohin loron ita hakaas aan hodi funu hasoru sentimentu tauk, rona liafuan ida nee husi Nai Maromak ne beke hadomi imi, quarda imi no Nia nebe promote sempre hamutuk ho imi. Bainhira hanesan laiha ona solusaun maibe Nia hateten “Keta tauk” hakmatek o nia aan ba( firmi nafatin,fiar aan no labele nakdoko) no ita sei hare livramentu husi Nai Maromak nebe Nia uja no fo ba ita iha loron ohin.

Mai ita antensaun ho liafuan ida dehan katak “Nia servisu ba ita too ohin loron”. Mai ita komesa buka faktus husi Nia liman fatin mai iha ita nia situasaun agora dadaun, ida nee halo ita nia fiar aumente sae tan. Bainhira ita hare problema boot demais, Nia Nai Maromak hateten “Nafatin forsa,korajem,metin,keta tauk no labele iha tauk no hakfodak ba sira tamba Nai Maromak o nia Nai, Nia maka sei hamutuk ho o no Nia nunka husik o mesak (Deuteronimio 31:6).

Para oitoan no hanoin iha ita nia servisu fatin iha kompania ruma nebe ke ita hela ba. Maka ema nebe tuir ho ita ‘nunka mais lakon iha luta ida no Nia sei fo manan ida nee. Bainhira ita senti katak ita labele resolve manan ba buat nebe ita luta nune Nia Nai sei hateten “keta tauk,tanba hau hamutuk ho ita; lalika hakfodak,tanba Hau maka ita nia Maromak,Hau sei haforsa ita,no hau sei ajuda ita. Hau sei kaer ita ho Hau Nia liman loos nebee halao hahalok loos (Isaias 41:10)

Mai ita atensaun liafuan ida dehan “Haforsa ita iha susar laran” Maromak laos atu foti iha husi susar no problema nia laran maibe Nia lori ita hakaat liu susar no problema no Nia fo forsa mai ita. Bainhira ita lakon hakmatek iha ita nia hanoin, Nia Maromak sei hateten “Labele preukupa kona ba saida deit. Maibe iha situasaun nebe deit,halo orasaun husu Nai Maromak nia tulun. I bainhira imi husu,keta haluha fo agradese ba Nia. Kuandu imi halo nune, mak Maromak sei halo imi nia laran hakmatek. Hakmatek nebe Nia fo ba nee ita ema sukat la too. Ho hakmatek nee,Maromak sei kuidadu imi nia neon ho laran para imi labele preukupa ona,tamba imi Kristu Jesus nia ema (Filipi 4:6-7). Tan nune lalika rona tan lian tauk nian. Maromak sei hamutuk ho imi iha loron ida nee! (RG)

Hanan ba klamar: Jer 18–21, Lucas 4: 14–30, Salmu 102: 1–11, prob 14: 35–15: 2