Maibe Nia hatene dalan nebe hau lao liu,no bainhira Nia koko hau,nune hau sei sai hanesan osan mean (Job 23:10)

Sera ke ita hela iha situasaun susar ida nebe ita la kompriende oinsa ita bele resolve? Sera ke iha ema balun fo ba ita sira nia opiniaun no konselu nebe la hanesan? Sera ke ita tauk foti desijaun nebe ke sala? Se nune karik? Ita komesa iha ona fatin iha nebe Maromak bele koalia ho ita.

Ida nee maka orasaun ba ita iha loron ida nee:
“Nai, Ita nia liafuan dehan katak ita boot maka Maromak ida nebe maka matenek no hau presica tebes Ita Boot iha tempu ida nee. Hau iha situasaun ida nebe labele espilika ho ema nia matenek no ema labele resolve hau nia problema ida nee. So iha solusaun ida maka iha Ita-boot Nai maka resolve hau nia problema. Haruka matenek no animu no hatudu dalan mai hau para hau hodi ba. Haruka espiritu revelasaun para ajuda hau hodi komprende saida deit maka hau la komprende, so Ita Boot maka bele ajuda hau. Ajuda hau para hau fiel hodi hakruuk buat hotu nebe ke Ita Boot hatudu mai hau para hau bele kumpri. No ajuda hau hodi hatene diferensia entre ema nia konseilu no konselu santu husi ita boot, no hau halo tuir Ita-boot nia maneira deit. Hau entrega hau situasaun ida nee ba Ita-boot no hau iha komitmentu hodi tuir Ita Boot, hodi hatene Ita Boot Nia promesas hodi tuir hau pasu sira. Ajuda hau para lao iha dalan nebe ke fiar metin ba Ita Boot Nai; ajuda hau para hau kaer metin hau nia fiar maibe halo hodi hadomi mos ba sira nebe la kompriende mai hau. Hadook hau husi hirus no halo hau besik iha Ita-boot Nia fuan. Mesmu ida nee sai hanesan luta ida nebe hanesan sa’e iha foho ida nebe as, kaer metin hau nia liman,leno hau nia dalan no ajuda hatudu dalan mai hau para hau hodi lao, no iha ikus hau hodi komprende katak buat hotu sei sai diak hodi fo Gloria no Ondra ba Ita-boot. Hodi Jesus Kristu Nia naran, Amen! (RG)

Hahan Ohin loron: Jer 22-24, Lucas 4: 31–44, Salmu 102: 12–17, Prob 15: 3