Bainhira sira komesa atu kanta no hananu, Nai tau emboskada hodi hasoru ema Amon, Moabe no foho Seir sira, nebe mai hasoru Juda, no sira lakon (2 Kronikas 20:22)

Nee simplis maibe formula nebe efetivu hodi hasoru moris ispiritual nebe monu, David hahu iha Salmo 22 ho husu, ‘ Maromak, tansa o husik hau?’ no ba tan, ‘O…hela iha nebe (Salmo 22:) ita senti hakarak bebeik hahii Maromak-tamba nee mak bolu ‘…sakrifisiu nebe hahii…’ (Ebreu 13:15) maibe bainhira o monu o presiza disiplina iha hahii dala barak liu tan. Nee lori Maromak nia poder no Nia prezensa hanesan buat ida la kona. Tamba nemak salmista nee hakerek, “Hau sei hahii Maromak iha tempu tomak: hahii ba Nia sei kontinua iha hau nia ibun.’ (Salmo 34:1) husi hahii ba Maromak hahu fo manan, ita loke dalan ba Nia hodi hamrik iha ita nia situasaun, esperansa mosu iha ita nia klamar, no imposible hodi hakiduk no liu ba kotuk. No hahii metin iha ema ida ida, entaun ita laiha razaun! Ita bele basa liman no hakilar (Salmo 47:1), uza musika no dansa (Salmo 150:4), kanta Salmo, hinus no hananu ispiritual (Efe.5:19), halo haksolok ho barulhu (Salmo 98:4), foti sae ita nia liman (Salmo 134:2), firmi iha Maromak (Salmo 4:4), ita bele hakneak (Salmo 95:6) no bele hakilar! Salmo 33:3 ita nia hahii prevene inimigo nia planu nebe la diak mai ita! Bainhira israelita sira sai barak liu, sira harohan no Maromak dehan ba sira, Nia mak sei funu hasoru. Judah (signifika ‘hahii’) sai uluk husi soldadu, no ‘bainhira sira hahu kanta, Maromak halo inimigo sira bilan tiha…no … sira fila kontra malu fali.’ Momentu ita komesa hahii Maromak Nia hasai Nia kbit ho hahu serbisu iha ita nia parte.

Hahan ba klamar:  Atus 20–21,  Luc 9:46–56,  Salmu 46,  Probervius 16:20–22