Aitarak sunu… maibe ahi la han.’ (Exodus 3:2)

Hanoin hetan ahii han rai kalae? Ahi han, maibe la sunu. Ema balun nebe ahi han tamba Maromak sunu ona. Serbisu nain nebe tinan barak loyal iha igreja, derepenti sira lakon. Freudenberger, fisolojista ida, hakerek kona ba kolen atu halo devosaun nebe falha hodi produz buat nebe ita hein hela.’ Entaun oinsa ita bele ses husi sunu? Primeiro, buka Maromak nia ajuda. ‘se ema ruma menus matenek, nia tenki husu Maromak, nia sei fo ba ema hotu ho livre no Nia la buka sira nia sala…’ (Tiago 1:5 ) Maromak mak expert ida, konsulta ba Nia. Segundu, troka ita nia prioridade. Serbisu barak iha tempu hanesan signifika katak laiha ida husi sira mak hetan atensaun diak. aprende hodi dehan lae. Ita nia familia sei apresia nee, mezmu ema seluk la apresia. Terseiru, pratika hodi fo agradese. Freudenberger hateten, ‘hatoman an ho notisia- no dezenvolve – buat nebe bot atu akontese ba ita.’ tuir mai, aprende arte relaxasaun fiziku nian. Foti minutu sanulu ka rua nulu kada loron ida hodi tur iha fatin nebe seguru no hakmatek los. Treinu ita nia isin no hanoin hodi relax. Dalaruma tuur deit no hare loron matan monu. Maibe Oinsa ho exercisio? Nee dalan nebe diak liu hodi hasae ita kolen. Maibe foti saida mak ita bele, laos buat nebe halo ita stress fali. Ita bele dezenvolve ita nia aktividades rasik; lao, lee livru nebe diak; koko kreativu kiikoan hodi pinta no hakerek. Ikus liu. Buka ema ruma hodi fahe ho nia, hasai ita nia an hodi hases problema duke ita resolve problema mesak. Buka ema ruma nebe ita fiar hodi koalia ho ita.

Hahan ba klamar:  Deut 1–2,  Luke 10:25–37,  Ps 78:32–39,  Pro 16:31