Imi tenke forti no brani ba, keta tauk ka hakfodak tanba sira, tamba Nai,imi nia Maromak, ba hamutuk hoi mi, Nia sei la falta ka la husik imi. (Deuteronomio 31:6)

Isin manas skarlatina halo Helen Keller sai delek no diuk bainhira nia foin maka fulan 19. Bainhira nia komesa ba tinan hitu Anne Sulivan maka sai nia mestri no servisu la ho kolen hodi dada sai Helen nebe ke hanesan rikusoin nebe kee karun. Anne hakarak los Anne sai ema nebe susesu. Hare relasionamentu iha jogos ida nee, Hellen komesa haluan nia misaun hanesan presente ida ba gerasaun ida nebe mak mai.
Komprende didiak ida nee: Maromak uja ita nia liafuan, hahalok no attitude hodi dudu ita iha diresiona para hametin ita nia fuan too ita susesu. Maibe para sai efetivu, ita presica fo gava, espesifiku ho los. Dr. William Mayo ema ida nebe fundador ba Mayo Clinika nebe koinesidu tebes, nia uja maneira gava ba doutora klosan ou foun sira. Husi doutor foun sira nee nee hateten “ita sei lei journal iha encontro ho staff I depois de nee nia sei hare imi iha aula I nia sei kaer liman hoi mi no nia sei tau nia liman iha imi nia kabas no hateten ‘servisu ho didiak’ hahalok ida nee nakonu ho amizade, maibe karik loron ida ou rua tuir mai imi sei hetan notifikasaun badak husi nia nebe hateten “ Doben__$1/2 hau estuda barak liu kona ba _____husi notifikasaun iha surat tahan nee ita sente lahanesan kalan hira liu ba. Ida nee servisu ida nebe kee diak. Fiar ba kolega neb eke folin ba ita maka fo notifikasaun liu husi surat tahan neba. Gava,ajuda nebe praktis, fo dudu mai ita hodi sai ema nebe naturalmente sai diak bainhira ita komesa hare ita nia potensia nebe ita sedauk uja nebe subar hela iha ita kada ida ba ida.
Tan nune maka biblia hateten “Bainhira imi koalia, labele koalia liafuan aat. Maibe koalia deit liafuan diak nebe kee ema presica rona, para hametin sira nia laran, liafuan hanesan nee sei ajuda sira (Efesu 4:29 BTD) – RG-

Hahan ba klamar: Deut 5 – 7, Lucas 11:1 – 13, Salmu 78:56 – 64, Probervius 16:33