Oh Oinsa  sira bele iha fuan laran hodi hamtauk Hau, no halo tuir nafatin ukun fuan hotu. Nune buat bele lao diak ho sira no sira nia bei-oan sira too tinan ba tinan (Deuteronomi 5:29)

Bainhira Nai Maromak hakarak haruka ita hodi halo buat nebe kee susar ba ita hodi halo ou buat nebe ita la gosta, Nia sei la hakaas para ita nia moris sai todan ou subar ita iha faru Jaket ida nia laran. Maibe dala barak so haruka ita iha fatin ida para hodi Nia fo bensaun ba ita. “Sira sei tauk ba Hau no sei rai hela Hau Nia mandamentu nune sira nia viajem sei sai diak. Saida deit maka Maromak husu para ita halo para lori ita nia hanoin ba hamutuk ho Nia, nune ida nee sei lori buat diak ba ita”. Deseja ida nee bele ajuda ita hodi komesa hare buat diferente iha ita nia moris.

Moris iha paz no dame, sei la halo ita rahun, maibe halo ita hodi fasil para aprende hodi simu no halo tuir Nai Maromak ho lalais. Keta laran rua-rua. Labele halo negosiasaun. Keta halo rasionalisasaun. No saida deit maka ita halo, labele halai ses. Buat aat liu bainhira ita halai ses husi Nai Maromak maka ita sei simu konsekuensia nebe ke moruk. Bainhira ita la obedese sei lori ita lao iha kraik. Se ita laran rua-rua kona ba ida nee,ita tenke para oitoan no foti desijaun hodi lee livru Jonas. Profeta Samuel hateten “Tebes hodi halo tuir diak liu duke sakrifisiu” (Samuel 15:22). Buat nebe los maka ita tenke sakfka buat nebe ita gosta no tenke husik hela no hodi halo tuir Nai Maromak. Maibe diak liu halo tuir Nai Maromak duke ita abandona Nai Nia lian. Dala ruma ita moris ho depresaun, lakon Nai Maromak Nia bensaun no ikus ita la hetan diak.

Dala ruma Maromak so ejiji ita halo halo tuir Nia hakarak no ita hare hanesan Nai la presica ema seluk, maibe Nia la espilika mai ita tamba saida Nia hili ita nune halo ita la komprende, mesmu ita komesa obedese ba Nia mos ita sei la komprende nafatin, no ita seidauk hare ninia vantajem. Maibe bainhira ita komesa fiar katak Nia hadomi ita no Nia iha planu furak ba ita, no ita sei rende no hodi fiar ba Nia, i ikus liu ita sei hatene katak Nia sei lao hamutuk ho ita. (RG)

Hahan ba klamar: 1 Pedro 1 – 5, Lucas 13:18 – 35, Salmu 119:65 – 72, Pro 17:23 – 26