‘…Foo sai liafuan diak. Se hau la halo hau sei susar…’ (1 Korintu 9:16)

Wainhira ita simu ita nia failansu hanesan rezultadu ikus ou final, maka ita sei totalmente faila. Wainhira ita aprende husi failansu, nee ita hahuu ona etapa balun ba iha susesu. Ita sei labele halo home run wainhira ita lafoti pasu ida ba oin hodi lori sasan iha ita nia liman no hodi hasoru buat nebee mak iha ita nia oin. Legen bola base nian Babe Ruth hetan rekor 714 konaba home runs, maibe nia mos halo esforsu hodi hasoru liu dala 1300. Iha periodu balun, iha intrevistador ida husu nia konaba oinsa mak nia bele resolve ninia deskoragem. Nia hatan, se karik mak hau kontinua la halo esforsu , lei husi medida sei hateten katak hau sei sai ikus. Iha faktu, wainhira hau iha pozisaun okos , hau sente kasian ba ema nebee soe bola tamba hau hatene lalais ka neneik nia sei selu bai da nee. Wainhira Benjamin Disraeli koko atu kulia iha parlamentu ba dala uluk nian sira kulia aat nia par halo nia nonok. Maibe nia hatete, mesmu hau tuur agora ‘maibe iha tempu ruma imi hotu-hotu sei rona hau.’ No sira halo duni! Nia sai ema nebee famous liu iha halo diskursu (Koalia iha publiku) iha Britania no nia sai Primeiru Ministru. Ohin loron Disraeli nia Kritika ema haluha tiha ona, maibe nia kontribuisaun ba historia kontinua nafatin. Ita hatete, ‘Oinsa hau bele hatene hau nia destinu?

Primeiru, ita nia destinu mak ita nia desezu nebee ita labele husik liu. Paul hatete, ‘Hau iha desezu atu prega. Hau sei hetan susar karik hau la halo ida nee.’

Segundu, ita nia destinu liu fali ita nia servisu ida, nee sai hanesan ksolok ida. Salmista dehan, ‘Hau gosta halo tuir O nia hakarak.’ (Salmu 40:8)

Terseiru, ita nia destinu sei lokie ita nia kreatividades. Wainhira Maromak bolu Gideaun’…asuain nebee iha forsa’ (Juis 6:12), nia subar aan iha uvas nia fatin. Maibe Maromak la haree ba nia situasaun ida nee, Nai kulia konaba potensia nebee mak iha Gideaun ninia laran. Tan nee, ita nia xamada atu halo saida? (RG)

Hahan ba klamar : Ezekiel 14:1-16:52, Lukas 20:9-19, Salmu 112 Proverbiu 20:1-4