‘…tenki hadomi malu, I halo diak ba malu…’
Efesus 4:23 11:7

Segredu husi ita nia relasaun kazamentu nian lao husi ita nia komunikasaun nebee mak halo ita senti besik malu ou fahe ita nia interese ba malu ka beijusno abrasu. Buat nebee halo sai furak mak, nia segredu husi foo atensaun ba malu/tau matan ba malu, no hatudu laran diak ba malu. Ida nee buat sira nebee mak iha aprende iha tempu klosaun no ita sei haluha wainhira ita sibuk liu: hanesan ita nia respeitu ba malu, sensitividade no tau matan ba malu.

Primeiru, pratika ‘ terapi abarsu/hakuak’. Wainhira ita iha problema konaba deskonkordansia ruma hanoin ida nee: ‘ita nia fuan konkorda maibe ita nia hanoin/ulun lae’. Abrasu nee makaas liu. Wainhira ita tau matan ba malu liu husi ita nia isin ida nee bele hamosu substansia kimika nebee mak bolu ita ho emosional no ajuda kesi ita fizikamente. Maromak dezenha ita ho dalan ida nee.

Segundu, labele haluha buat nebee kiik oan. Wainhira ida nee sai ita nia toman hodi harii buat nebee diak iha iota nia kazamentu nia laran, ida nee bele sai rekursu bai ta nia forsa/kelebihan; ida nee hanesan osan nebee mak iha banku ita bele uza. Tan nee hanoin ‘pessoal’ no ‘ida nee diak’, hanesan aruma bikan depois de han kalan, hadia toba fatin, dasa uma laran ou fakar foer iha lixeitu.

Terseiru, hanoin nebee respeitozu. Tamba deit ita kaben nain la signifika katak ita labele respeita malu hodi lao iha dalan-dalan. Biblia hatete, ‘Hatudu laran diak no laran luak
ba ema hotu.’ Ida nee signifika rona sem halo interupsaun, no halo pratika basiku hanesan kulia, ‘Favor’, ‘Obrigadu’, ‘Deskulpa’. Ida nee laos siensia ida konaba roket, maibe ida nee lao/servisu!Final, Louva ita nia parseiru. Ita nia kaben laos ema nebee mak bele lee ita nia hanoin. Wainhira deit ita hanoin buat diak konaba sira, foo hatene sira! Ita moris iha tempu nebee mak malirin, mundu kompetetivu, ita ema hadomi, matenek, attrativu, no komik husi ema nebee iha opiniaun ita valorize no nee buat hotu mai ita.

Hahan ba klamar :Ezekiel 31-33, Lukas 21:25-38, Salmu 78:40-55, Proverbiu 20:22-24