‘… Ba Filemon ami maun doben, no kolega servisu…’ (Filemon 1:11)

Paulo bolu Filemon maun doben no kolega servisu. ‘ Paulu hetan ona kolega servisu nebee lolos. Oinsa ita halo ida nee? Dalaruma liu husi sira nia esperiensia sira ida-idak nia karakter uniku.
Fred Smith dehan, ‘Feto klosan ida servisu ba hau hodi hapar tinta nia kores. Nia matan bele monu wainhira nia haree kor azul. “Laos ida nee par nebee furak? Nia husu. Hau nunka imagina wainhira iha nia ulun nia tau kor azul nebee kapas sai buat ida nebee extraordinariu. Maibe buat nebee hau presija halo atu nia sente motivadu mak halo nia sente haksolok no apresia ninia servisu hotu. ‘Ita bele hetan hetan ema nebee mak apropriadu liu husi hatene niania kapasidade. Karik kantor ida iha ninia talentu limitadu, ida nee hanesan failansu ida no halo sira senti susar atu kulia konaba sira nia haksolok hanesan ema Mozart ida. Iha motivasaun, deseju tenki apar ho abilidade. Depois: liu husi hatene sira nia responsabilidade nebee mak halao. Ema balun bele foti reponsabilidade boot maibe laos responsabilidade ida deit. Buat balun nebee mak sira dehan, ‘Hau bele halo ida nee, maibe hau presija ema ruma atu sadere, atu halo reportajem mos.’ Ita bele hetan ema propriu liu husi foo reputasaun nebee aas.

Lider ida hakerek, ‘ Hau nia patraun ida iha ninia maneira oinsa atu hatete buat nebee diak konaba ema nebee servisu ba nia fila fali ba nia…no ami labele para atu halo servisu barak liu tan husi saida mak nia kulia. Ema sei servisu makaas hodi hetan reputasaun diak nebee mak aas.’

Finalmente, liu husi saida mak sira hamrook ba. Ema iha hamrook nebee diferente. Segredu ida husi identifika ema ida nebee mak hamrook nee liu husi haree saida mak motiva sira iha pasadu. Ema balun la aguenta husi saida mak sira hamrook ba. Wainhira ita halo sira satisfeitu, soira sente motivadu. (SFL)

Hahan ba klamar: 2 Korintu 9:1-11:15, Lukas 23:13-25, Salmu 52, Proverbiu 21:17