...Hau foo ona autoridade ba imi…atu hasoru…inimigu…’ Lukas 10:19

Ita mak sai Satanas nia targetu atu nia hasoru? Ida preokupa ka, tamba saida mak nia interompe ema hanesan ita? Nia resposta mak-influensia. Job nia influensia sempre interompe Satanas. Loron ida Maromak dehan ba Satanas, O hanoin ona konaba Hau nia atan Job ka? Laiha ida hanesan nia iha mundu? (Job 1:8) Depois de konversasun ida nee, la kleur tan Satanas komesa kontra ona Job nia saude, nia oan sira, ninia kazamentu no ninia negosiu. Ita bele hetan atensaun husi Nai Maromak sem hetan atensaun husi Satanas! Saidadeit glorifika Maromak, halo ita nia inimigu hirus.

Maibe ita iha kbiit atu kontra nia. Jesus hatete, Nee loos! bainhira imi halo nunee, Hau haree Satanas monu tuun husi loro leten hhanesan rai lakan. Hau foo ona kbiit ba imi atu sama samea no sakunar. Kbiit nebee Hau foo nee, boot liu fali imi nia inimigu Satanas nia kbiit. La iha buat ida nebee halo aat imi. (Lukas 10:18-19). Atensaun, ita seidauk iha xamada hodi halakon Satanas; Jesus halo tiha ona ida nee tinan 2000 liu baa. Ita hetan ona xamada atu haforsa Nai hodi halakon nia loron-loron. Ho Kristu nia mate iha kruz, Maromak halo lakon tiha forsa espiritu aat sira hotu nebee kaer ukun. I Nia halo moe sira iha ema barak nia oin. (Kolose 2:15).

Wainhira General MacArthur hasoru malu ho general nebee ho fitun boot husi forsa Japaun nian iha fim de Funu Mundial Segundu, nia husik ninia surik iha liman no hatudu termu funu hasoru kontra sem foo instrusaun. Ida nee buat nebee Jesus halo iha kruz nia leten. Wainhira nia mate no moris hias fila falinia halakon diabu nia poder no deklara, Autoridade hotu-hotu fiha Lalehan no iha Rai foo tiha ona mai Hau. Tan nee baa…(Mateus 28:18-19). Baa hodi Nai nia autoridade. Baa hodi Nai nia forsa. Baa hodi Nai nia naran. Nia foo ona ba ita autoridade liu inimigu. (SFL)

Hahan ba klamar: 1 Samuel 4-7, Lukas 24:1-12, Salmu 68:12-23, Proverbiu 22:3-4