‘… Liafuan besik Ho o, iha o nia ibun no o nia fuan.’ Roma 10:8

Laiha buat Ida mak bele kompara ho bensaun boot spiritual nian hanesan memoriza eskritura. O nia orasaun sei sai forsa. O nia testamunha bele efetivu liu. O nia konselhu sei (……).  O nia karakter iha liur sei hetan mudansa. O nia hanoin sei mos….. liu tan. O nia konfidensia sei sai às liu . O nia fiar sei iha abut nebe metin liu. Maske o koko ona memoriza eskritura no rende, koko nafatin uza etapa hotu né:

(1) Hili tempu nebé o nia hanoin livre husi distraksaun husi liur.

(2)Memoriza versu nia referensia (livru saída,  kapitulu no versikulu (ex. Joao 3:16). No repete hela deit nia referensia wainhira o koalia sai  nia versu. Liafuan fasil liu hodi hanoin duke numeru.

(3) Le fila fila kada versikulu dala barak – ho lian neneik no lian makas. Rona o nia lian rasik  ajuda hametin  liafuan ne iha o nia hanoin.

(4)  Hafahe paragrafu ba frase nebe o bele dekor ho diak. Temi ninia referensia, hafoin nia frase primeiru. Depois repete ninia referensia hamutuk ho frase primeiru no aumenta  frase segundu ho neneik. Kontinua ba frase tuir mai ho neneik.

(5) Aprende oituan maibe ho didiak duke barak maibe sei namlele hela. Se o seidauk memoriza versikulu ida ho lancar ou seidauk domina,  keta ansi aprende versikulu tuir mai.

(6) Revizaun kedas versikulu nebe o memoriza ona. Liu 20 to 30 minutos koalia  fali saída mak o dekor ona. Molok loron ne remata, hametin fila fali versu ne iha o nia hanoin  liu husi le/memoriza  fila fali versu ne dala 15 ou 20. ( O bele halo ida né wainhira o lori hela kareta ou halo servisu)

(7) Uza versikulu iha oral ho lalais se wainhira o bele. Objetivu nemoriza versikulu mak tau iha pratika, laos akademiku. Uza versikulu né iha konversaun, hakerek ba familia ou kolega liu husi média sosial ou karta,no iha oportunidade hotu loron-loron  nian. Halo ligasaun saída mak o aprende ona ho nia situasaun  moris kada loron . O sei admira ho ninia rezultadu!(VNZ)

 Hahan ba klamar: 1 Sam 14-15 , Lucas 24:36-44 , Salmu 51 , Prob 22:12-16