‘… sira sempre bokur no buras.’  – Salmo 92:14

Wainhira ita nia sistema saude komesa avansu ema barak sei moris naruk, no ita presija hatene oinsa liga ho sira. Ne lalos se ita hare ba sira ba saida mak sira halo ona duke ba saida mak sira sei bele halo. Dalabarak sira senti hanesan sai todan. David dehan  ‘Labele soe hau bainhira hau sai katuas,keta husik hau bainhira hau nia isin sai fraku.’ ( Salmo 71:9)

Hanoin nebe sala ona mak wainhira ita hanoin katak ema sei labele aprende tan; abilidade aprende nunka hotu. Velosdade aprende bele tun, maibe nia kapasidade manten nafatin. Mai ita enkorajem sira nebe idade boot to exersisiu sira nia kakutak no nafatin iha mehi. Hanesan ita nia muskulu, abilidade hodi aprende no dezenvolve sei sai  forsa depende ba ita uza ka  lae

O hakarak sai la vale ona wainhira o sai ferik no katuas?  Lakoi, los kalai? Sim, nune mos sira. Tamba ne, mai ita koalia kona ba oinsa relata ho idiosos sira; buka dalan foun hodi sai produtivu;  oinsa meneja osan nebe oituan, aprende moris independente; Hari relasaun ho bei oan sira; komprende isin nia limitasaun, mantein moral nebe as, nafatin hadia an pessoalment; no prepara ba vida remata nian. Duke ignora ita nia hanoin nebe luan ou la fo valor ba sira nia kontribuisaun, ita mak tenki enkorajem sira hodi halo buat ruma hodi igreja lao ba oin. Iha situasaun nebe real, sira nia oportunidade hodi koalia sai no halo buat ruma iha igreja nia ministeriu sira liu ona.

Ita nia kultura agora tau importansia  demais liu ba joven sira nebe iha konesimentu nebe menus kona ba igreja nia lalaok oinsa los hodi lidera  no ignora tia ema sira nebe Maromak nia Espiritu servisu ona iha sira durante tinan 50 ou liu. (VNZ)

Hahan ba klamar : Ester 4:9 , Ebreu 4:7-16