‘Konfessa sai imi nia sala ba malu…’ Tiago 5:16

Senti diak moris lá ho moe. Maibe ne la signifika o sei nunka atu sidi, né signifika tamba Maromak nia grasa o sei hamrik fila fali. O sei hanoin wainhira o halo karta lisensa hodi falta eskola? Ita mos fo ita nia an…………………..hodi sai fraku, tamba ita komesa kolen ona iha luta nia laran. Los, ida ne luta nebe naruk, maibe o bele hetan vitória sei o hakarak! Iha xave hodi hetan vitória: ‘Tanba nee, imi tenki foo sai imi nia sala ba malu, i halo orasaun ba malu, atu imi bele hetan kura. Ema nebee moris loos, nia orasaun iha forsa teb-tebes hodi halo buat barak.’ (Tiago 5:16)

Karik o agora luta hela hodi harahun abitua nebe koko hodi harahun o, Maromak nunka iha intensaun atu o hasoru ida ne mesak. Abitua no luta saida deit, wainhira buat hirak né mai,  koalia ba ne! Wainhira o halo, nia komesa lakon nia poder. O husu, ‘Dehan ba se?’ Dehan ba ema nebe liu ona ida né, ema ida nebe iha kompaisaun, ema nebe sei halo orasaun hamutuk ho o, ema o bele depende ba no ema nebe sei halo o konfia an.  Biblia dehan, ‘…Maibee susar ba ema nebee mesak deit bainhira nia monu. Tanba nia la iha ema seluk hodi ajuda nia.  No mos, se ema nain rua toba hamutuk, sira bele senti manas hela. Maibee oinsaa ema ida nebee mesak deik bele senti manas?  Ema ida bele hadau nia nebee mesak, maibee ema rua bele kontra ema nee…’ ( Eklesiastes 4:10-12) Soldadu Romanu hamrik fila kotuk ba malu, proteje malu wainhira inimigu ataka iha direksaun diferente.

Entaun, se mak iha o nia kotuk? Liafuan nebe tenki tau atensaun mak: konfessa sai o nia sala, laos ema seluk nia sala! O sei nunka hetan kura se o hatete sai ema  seluk nia sala. Hatete sai o nia sala, no husik Maromak kura o. Ohin loron Maromak hakarak halo o tomak fila fali no hakarak fo livramento ba o hodi enjoy Nia bensaun. O sei husik Nia halo ida né? (VNZ)

Hahan ba Klamar: 1 Samuel 20:30 – 22:29 , Joao 1:14-28 , Salmu 29 , Prob 22:26 – 29