Sai belun ho Maromak no hetan dame…’ Job 22:21

Mane halo negosiu nebe riku nervozu wainhira nia hare peskador tur hela iha nia ro nia sorin. Mane ne husu “Tamba sa o la ba peska ikan?”, mane ne hatan “Tamba hau ikan naton ona ba ohin loron,” mane riku husu fali “Tamba sa o la kaer tan ikan barai liu tan?”, peskador hatan “Hodi halo Saida?” “O bele hetan osan barak liu tan, sosa ro nebe boot no kaer ikan nebe boot liu tan no hetan osan barak liu tan. Ho lalais o sei iha ro nebe barak no sai riku hanesan hau.’ Peskador hatan, ‘Depois hau halo saida?’ Mane riku nemos hatan, ‘O bele tur no enjoy o nia moris.’ Peskador hatan, ‘Tuir o nia hanoin agora hau halo saida?’

Fuan nebe senti haksolok no satisfeitu mai husi buat rua: relasaun nebe diak no iha Maromak nia prepozitu. Relasaun primeiru nebe Importante o tenki iha mak ho Maromak. Iha livru Job hatete, ‘Sai belun ho Maromak no hetan dame, nunee buat diak sei mai too ita.’

Ralasaun segundu nebe o tenki fo valor mak o nia familia. To tempu ikus relasaun ida ne importante los. Kona ba Maromak nia prepozitu o tenki identika o nia forsa nebe Maromak fo, hatene Maromak bolu o hodi halo saida, no ba servisu. Sam Levenson komedian hatete, ‘Hau nia inan no aman hanesan imigrante. Sira monu ba America legendariu ida nene hatete estrada halo HO aspal osan mean. Maibe wainhira hau nia Aman to iha ne, nia foin hatene buat tolu ne:

(1) Estrada la halo ho aspal osan mean

(2) Estrada barak mos la aspal tan

(3) Nia mak tenki halo aspal tan

Saida mak o tenki halo? Halo agora, no o sei hetan fuan nebe haksolok no satisfeitu.

Hahan ba klamar: 1 Samuel 27-31, João 1:43-51, Salmo 23, Proverbiu 23:4-5