‘…Domin la laran moras, la gava an, no la foti an…’ 1 Corintu 13:4

O sei hanoin oan mane boot iha aiknanoik oan nebe lakon sai husi uma(Lukas 15:11-32)?

Nia hakarak privilejiu hodi sai oan mane, maibe la simu obrigasaun hodi sai maun. No tamba nia Hili hodi lakoi selebra nia alin mane nebe fila fali mai uma, ne hasai ninia haksolok.

Kontrariu ho saida mak ita rona ona, koalia liafuan kritika ba malu la halo ita sai diak ou senti diak liu tan, ne so halo ita sai sabraut no halo problema sai manas liu. Biblia dehan, ‘Lia fuan furak mak… foo saude ba ruin sira.’ (Provérbiu b16:24) Se o fo valor liu ba o nia opiniaun duke o nia kolega, o sei defende liu o nia opiniaun no harahun o nia relasaun. Wainhira konflitu mosu, hakat ba kotuk no hare saida mak importante Liu. Fo ba sira seluk benefisiu husi konfuzaun, wainhira servisu ho o nia an uza o nia ulun; wainhira servisu ho ema seluk, uza o nia fuan. Aprende hodi iha flesibilidade. Thomas Jefferson dehan, ‘Koalia prinsipiu mak hamrik hanesan fatuk; koalia konaba senti nani ho laloran.’

Labele preokupa liu ho buat nebe kik, no para luta ba buat ruma nebe la lori diferensia buat ida. Fo grasa ba malu hanesan Maromak fo grasa ba o.

Domin nebe iha maturidade ajuda ema nebe falha ona hodi rezolve nia situasaun ho sira nia dignidade no ondra nebe kompletu. Wainhira o halo ona o nia parte, hakat ba kotuk oituan no husik ema ne’e halo ninia parte. Iha moris, sempre iha pro-kontra ou la konkorda malu. Buat hirak ne bele fo o kanek ou fo o komprensaun-desijaun iha ita nia liman. Labele hakfodak!

Wainhira konflitu mosu uza oportunidade ne hodi aprende laos husiki lakon saugati deit. Karik o serio hodi hari relasaun nebe diak, moris tuir liafuan ne, ‘hadomi ema seluk hanesan o nia an rasik.’ (VZC)

Hahan ba klamar: Efesus 1:1-4:16, João 2:1-11, Salmo 110, Provérbiu 23:6-9