‘…ida-idak halao nia knaar, mak ita hamutuk boot ba dadauk i sai forti.’ Éfezu 4:16

Mentor nebe diak sei afirma(apresia) iha publiku no fo koreksaun iha privadi. Ita nia objetivu mak atu ajuda laos hodi hakanek. Wainhira Ita hasiak no koreksi sira iha publiku, ita hatun sira no harahun sira nia estima an. Maibe wainhira ita afirma sira iha publiku, ita hari sira ninia konfiansa, estima an no korajem. Importante ita nia gava no apresia tenki sai husi fuan nebe mo’os duni laos deit hanesan hasai liafuan nebe mamuk ba sira . Husi afirmasaun nebe ita koalia ba sira ho fuan duni no iha publiku, ita kuda ona fini ida nebe ajuda sira nebe aprende hela buras no boot.
Mentor nebe diak mos hari relasaun nebe loyal(fiar no nakloke an ba malu) no laos problema. Iha relasaun sempre akontese mak bele loyal ba malu ka hamosu deskonfia ba malu no konflitu. Ita sai ema nebe tau importansia liu ba ema seluk, ema nia sentimentu no relasaun ka ita fokus liu ba regra, ajenda, liafuan matenek sira, teste no resultadu. Mentor nebe diak sempre tau relasaun a’as liu asuntu ou problema ida
Mentor Rom Lee Davis hakerek iha nia livru: Estratejia husi lideransa , dehan ‘Hau nia aman mak hanesan mentor ida mai ami nia familia no mos ba igreja nudar pastor ida ba tinan 25. Dalabarak hau rona nia sempre dehan, “kada individu sempre importante liu asuntu ou konflitu ida”. Nia moris ho prinsipiu ida ne loron-loron no nia hari ida ne tama mai hau nia moris. Ohin loron, hau mos koko hodi passa prinsipiu ne ba ema seluk.

Maromak bolu kada individu, o no hau hodi halai no remata to linã ikus ho susesu. Nia mos bolu ita hodi mantein ita nia ahi lakan no passa ba jerasaun nebe sei halai tuir mai. Labele satisfeitu ho deit servisu nebe ita halo, ita tenki serteza duni katak molok servisu ne hotu, ita hanorin duni no fo treinu ema seluk hodi aprende buat ruma. Jesus, maste-mentor dehan, ‘…ema nebee fiar Hau sei halo servisu boot nebee Hau halo, i bele halo boot liu tan.’ (João 14:12) ( VNC)

Hahan klamar: 2 Samuel 3:22-7:17, João 3:22-36, Salmo 89:38-52, Provérbiu 23:19-21