Hau laos hatete katak, hau hetan ona buat sira nee…perfeitu!’ (Filipi 3:12)

Karik o husik deit, professionalismu sei naok o nia dame no haksolok nebe o iha durante o nia moris ne.
Faktor FILA nebe produs ropa desportu nian hasai jornal nebe ho pajina nakonu ho promosaun hodi ondra nia NBA(National Basketball Association) All-stars – grupu basketbola nebe famozu, faktor sira koalia defende sira, Grant Hill, no koalia liu konaba foin sae sira nebe hetan presaun makas hodi sai perfeitu. Promosaun nebe iha foho Hill haleu ho liafuan ne’e: “Tinan ida ne Grant Hill Lidera nia tim hodi hetan golu, soe bola kona buat ruma depois bola ne baku fila fali, ajuda kolega hodi hatama golu no hadau bola husi ema, lidera nia tim ba turnamen, no lidera nia tim tama ba ronde final, menan fatin iha olimpiade, lá tuku ema nebe servisu ofisial, lá hakas ema hodi hanaruk kontratu, nunka tarde, sempre laran luak no hase ema, la hakribi GA haluhan nia kolega Sma, rona nia ama, no hanoin ema nebe hein odamatan iha tempu natal, sempre haruma nia kuartu wainhira hader mai, esforsu an hodi haris ho tempu nebe badak hodi bele konserva be’e, toba naton, la oho lalar, organiza nia hanoin, hili suratahan duke plastiku, hatais ropa nebe formal iha interview, haluan ninia vokabulariu, konta nia bensaun, koalia liafuan nebe furak ba ninia kolega sira, fo osan ba ema nebe hein partiran… pratika saida mak ita koalia, tau atensaun ba avizu sira, fo donasi ginjal no promesa hodi sai diak Liu tan iha tinan oin.

Mai ita seriu duni, sempre iha area iha ita nia moris nebe presija duni hadia no promove; o sei nunka to’o. Maibee laos signifika ita labele para hakas an nafatin no enjoy momentu sira, selebra distansia nebe dok nebe taka no dehan ba o nia an, ‘Hau laos buat hotu nebe hau hakarak sai, maibe hau bele sai diak liu tan loron horseik nian. Buat hotu sei sai diak no hau iha prosesu nia laran hela. (NZC)

Hahan klamar: 2 Samuel 7:18-11:27, João 4:1-12, Salmo 100, Provérbiu 23:22-28