Vise Ministra Finanças Sara Lobo iha palacio guvernu segunda semana ne ba jornaslista sira hateten,

Wainhira prezidente da republika promulga ona orsamentu estadu 2020 maka iha fulan novembro guvernu tenke para ona orsamentu dot no tama kedas ezekusaun normal orsamentu estadu 2020

Enkuantu kona ba debate orsamentu estadu 2021 nebe guvernu entrega ona ba parlamentu nacional primeiru ministru hakarak atu membru guvernu ministru hotu kumpriende lolós estrutura orsamentu, tanba ne sei iha tan retiru orsamental 2021 ikus iha loron 30 de outubru 2020 antes tama ba debate iha parlamentu nacional (AG)