Deputada bankada UDRL/Fm Isabel Maria B Freitas Ximenes iha plenaria parlamentu nacional segunda semana ne koloka kestaun ba problema repatriasaun estudantes Timor oan sira iha rai estranjeirus, problema subsidiu 60% ba kompainya media komunikasaun social inklui frontline, no no husu guvernu resolve problema infraestruturas Estrada iha bazartete

Hatan ba kestaun hirak ne ministru asuntu parlamentar no komunikasaun social Francisco Jerónimo fo resposta hateten,

Problema repatriasaun estadantes hosi rai estranjeirus guvernu halo hela prosesu, kona ba kona ba problema estrada ministru husu ba deputadus sira atu koloka iha debate orsamentu estadu 2021

enkuatu kona ba pagamentu subsidiu 60% ba kompainya media komunikasaun social no frontline, ministru promote buka tuir hodi deskobre obstákulu nebe kauza atrazu pagamentu, nune mos ba atrazu pagamentu subsidiu reklamantes $.100 no pagamentu suplimentu remuneratoriu ba frontline nebe too oras ne seidauk ezekuta, ninisteru ministru promote sei buka tuir kauza hosi atrazu ba pagamentu (AG)