Dili – Ministru Prezidensia Konselu Ministru Fildelis Magalhães iha nia aprezentasaun ba plenaria debate parlamentu nacional ba planu rekoperasaun ekonomia tersa semana ne hateten,

Guvernu koloka medidas rekoperasaun ekonomia ba komponente tolu, kompostu, medidas nebe halo tiha ona iha situasaun laiha orsamentu estadu ho pandemia covid-19 nebe prevé kolapsu ekonómiku ba nasaun maske seidauk akontese kolapsu ekonomiku, medidas neb lao hela no no medidas nebe sei halo,

Iha situasa komponente tolu ne ho perspetiva orsamentu estadu 2020 no 2021 guvernu espekta Timor Leste bele iha esperansa ekonomia sei rezalta, maske latoo indise pozitivu maibe avansa neneik ba projesaun optimista. (AG)