Dili – Primeira vice Prezidente Parlamentu Nacional Maria Angelina Sarmento, iha parlamentu nacional tersa semana ne ba Jornalista sira hateten,

promulgasaun orsamentu estadu 2020 nebe prezidente da republika DR Francisco Guterres Lu-Olo promulga tiha ona, adapta lolós ba espetativa parlamentu nacional hodi lori guvernu ba ezekusaun orsamentu estadu normal resolve problema nebe nasaun infrenta

Enkuatu deputada bankada fretne Mudansa Isabel Ximenes hateten, bankada frente mudansa vota afavor ba orsamentu jeral estadu 2020 tanba hodi liberta guvernu hosi orsamentu duadesimal no tama ba ezekusaun orsamentu estadu normal,

Deputada Isabel husu guvernu atu ezekuta diak orsamentu 2020 ba programa orsamentu 2020 nian. (AG)