Nia nebee baku rahun mak sae ba iha sira nia oin…” Mikeas 2:13

Ita dalabrak hanoin hanesan ne, ‘Se hau la menan iha situasaun ne, hau sei lá liu ho diak?’ Koko hodi komprende buat rua ne.
(1) O nia problema mak oportunidade ida ba Maromak hodi halo buat ruma furak no servisu ba o nia diak. Maromak tau o iha pojisaun né hodi esperensia lialos ida né, ‘Nia nebee baku rahun mak sae ba iha sira nia oin, sira baku rahun no lao liu portaun, no sira sai liu hosi nebaa. Sira nia liurai sei lao liu iha sira nia oin, no NAI mak iha sira nia ulun!’ Ho Maromak nia graça o sei menan iha luta ida né. O sei hamrik boot liu espiritu rende ninian no o nia mentalidade nebe sempre hanoin o lakon hela deit, no koalia ‘Laiha buat ida mak sei iha mudansa ba diak liu tan’. Se koko no falha nafatin, né normal hodi o hakerek sai iha lista no dehan ‘Agora hau hatene ona dalan nebe mak sai la susesu.’ Haksolok ba! Maromak hatene o nia dalan no Nia ba uluk o iha oin.

(2) Molok o esperensia transformasaun boot no moris avansa ba oin, dalabarak ita sei esperensia buat balu naksobu iha ita nia moris. Herói iha Funu mundial II nian naran Chuck Yeager, nia mos hetan asidente wainhira nia sae kuda no nia ruin iha parte besik fuan tohar no aban nia tenki kaer aviaun. No nia koko makas hodi lori aviaun ho velocidade nebe ema seluk seidauk atinji. Nia kolega dehan, ‘O senti moras liu ona, keta halo ida ne.’ No nia tauk mos dehan ba nia, ‘Laiha ema ida mak seidauk halo hanesan né, o mos sei labele!’ Liu 1100 Km/Hr, aviaun komesa nakdoko makas, no derpenti deit situasaun sai kalma boot tebes tuir saida mak nia deskreve. Nune mos akontese ba o wainhira o besik hetan transformasaun boot no avansa ba oin. Wainhira buat hotu-hotu iha o nia sorin komesa atu nakdoko no naksobu no o nia tauk mos komesa atu sae makas, o laos atu rahun ou rabenta maibe o besik ona moris nebe atu hetan Mudansa no transfomasaun boot. (VNC)

Hahan klamar: 1 Timotiu 4-6, João 6:52-71, Salmo 114, Provérbiu 24:23-35