Dili – Director ezekutivu Institutu apoiu ba dezenvolvemntu emprazarial IADE Filomeno Ximenes Belo, liu hosi nia intevensaun iha serimonya asina akordu Mou entre IADE ho Asosiasaun emprezarial mulheres Timor Leste iha edificio AEMTL iha edificiu AEMTL Acait segunda semana ne hateten, Institutu apoiu ba dezenvolvemntu emprazarial IADE pronto koopera ho AEMTL hodi suporta existensia emprezaria feto Timor Leste liu hosi formasaun kapasitasaun emprezarial ba membru AEMTL emprezaria feto nain 60, durante prazu tempu tinan lima akordu kooperasaun ne IADE sei suporta AEMTL hodi infrenta dezafius ruma karik akontese inklui problema financeirus.

Sentidu hosi akordu kooperasaun entre istituisaun rua ne koloka pozisaun IADE nudar supporter ba dezenvolviemntu feto emprezaria membru AEMTL nain 60 sai emprezaria ezemplar ba futuru iha nasaun.

Enkuantu vice prezidente empoderamentu AEMTL Karme Araujo hateten, Kooperasaun entre IADE ho AEMTL hanesaun inisiu parseria ida ho programa integradu no AEMTL hakarak kooperasaun hosi IADE sai nudar apoiu permanente hodi fortefika emprezarias membru AMTL sira sai forte ba future.(AG)