‘…Duni tia atan feto ne’e no nia oan mane…’ Galatia 4:30

Ismael mak rezultadu husi Abraham nia esforsu hodi hakarak ansi hodi hakarak lalais duke hein Maromak Nia planu no hakarak realiza ho umanus nia esforsu rasik. Ita mos halo hanesan nee! Ita hotu iha “Ismael” : idea diak ne’ebe laos Maromak nian no bele halo susar ita nia moris. Ita dehan, laos Maromak hadomi ‘Ismael’ mos ? Loos, (Jenesis 17:20) maibe Maromak sei realiza nia planu liu husi Isaac de’it.

Bainhira ita hakat liu fali Maromak nia planu, lori troka Nai nia hakarak ho ita nia hakarak, laos de’it ita mak sei terus maibe ema ne’ebe ita hadomi mos sei terus. Interpretasaun tuir espiritual nian mak bainhira Maromak dehan ba o, ‘duni sai tia atan feto ne’e no nia oan mane’, signifika Nia dehan ‘tempu to’o ona atu halo hotu ona o nia passadu no hamoos o nia armariu’.

Maibe mai ita observa parte seluk husi historia nee. Hanesan Isaac no Ismael, milagre no sala bele moris no buras hamutuk iha uma ida. Area ida bele sai a’at liu tan, maske diak iha área seluk tamba defisil tebes atu a’at no diak lao hamutuk. Ohin, Maromak dehan ba ita : ‘Tamba destinu ne’ebe Hau halo ona ba o, o tenki hasai buat ida ne husi o nia moris.’ Moras tebes bainhira hamate no husik sai ita nia isin nia hakarak, maibe ita la iha desizaun seluk.

Ita nia opsaun mak nee, ita hakarak nafatin moris ho buat hirak nebe kesi ita no lakon Maromak nia planu terbaik! Ou ita bele dehan, ‘Maske hau hadomi buat hirak ne, maibe hau hadomi liu Maromak’ Tamba Ita sei hadook an husi nee bainhira ita hadomi liu Maromak.

Bainhira ita brani husik no hadok an husi saída mak ita hadomi tamba ita hadomi Maromak, nee hanaran sakrificiu nebe fo ondra no gava Maromak (Hebreu 13:15). Wainhira ita intrega buat hirak né hotu ba Nai Maromak, ita iha pojisaun nebe prontu hodi simu Nai nia bensaun no planu lolos iha ita nia moris. (DZ)

Hahan klamar: Ezra 3-5, João 7:25-44, Salmu 108, Provérbiu 24:29