Ho laran ema fiar no justifika lia loos, no ho ibun ema konfesa no hetan salvasaun.’ Roma 10:10

Atu hetan ‘salvasaun’ ita tenke tau ita-nia fiar iha Cristo, no laiha tan seluk. Ita hatete, ‘maibé oinsaákuandu ha’u hamoos ha’u-nia lalaok hotu?’ lae, iha ema ne’ebé ‘accidentally’ moris di’ak liu ita maske ita koko moris tuir. Ita-nia destinu hanesan Cristaun mak saida ita tau fiar iha Jesus Cristo nia raan ne’ebé sulin, no laiha tan seluk. Paulo hatete momoos katak: ‘bainhira ita konfesa ho ita-nia ibun rasik ba Nai Jesus Cristo no fiar ho laran ne’ebé fiar ba lia loos, no husi konfesa ho ibun ne’e sei lori ba salvasaun.’ Roma 10:9-10

Salvasaun mak sai nu’udar rezultadu husi ita-nia fiar ho laran iha Jesus nia servisu ne’ebé remata, no saida mak ita konfesa ho ita-nia ibun rasik. Elementu rua ne’e, fiar no konfesa, lori ba ‘lia loos’ tuir Maromak nia haree.

Karik ita uza ona kupon ida ‘sosa ida no hetan ida ne’e oferese, gratuita? Ita la persiza selu atu hetan buat ne’ebé gratuita. Tanba sá? Tanba ho kupon ne’e, sira sei fó ba ita hanesan ne’e ita nia osan. Ita hatene ona ideia ne’e? Ita laiha lia loos atu hodi ba Maromak hodi hetan salvasaun, maibé Nia prepara ona sistema ida bolu naran kupon Penebusan no hatete, ‘bainhira ita tau fiar iha Cristo, Ha’u sei haree ita nu’udar ‘lia loos’ iha hanoin simples katak ‘ita iha pozisaun ne’ebé loos iha Maromak oin. ‘dalan ne’ebé oin-seluk tebes atu moris, ida ne’e mak kontente loloos, ne’e mak hun husi fiar loloos. (CR)