Hau sei fo ba sira fuan ne’ebe sei la hafahe (Ezekiel 11:19)

Ema susesu husik nia aan no enkouroza aan ho talenta ne’ebe Maromak haraik ba sira no tuir Maromak Nia guia iha sira nia moris. Sira iha focus ne’ebe ida deit maka laiha fuan ne’ebe bele hafahe. Maromak laos kria o iha talenta area ida, hafoin Maromak sei fo buat seluk ba o atu halo ne’ebe la iha relevanmte ho telenta ne’ebe Maromak fo ona ba o.

Sempre iha potenisa husi ajustamentu ne’ebe hanesan iha ita nia talentu no desezu se wainhira ita iha fiar hodi buka atu esforsu no halo duni tuir alvu moris nian no bele foti risku hodi atinji iha moris.

Po Bronson nu’udar autor ka hakerek nain livro “Saida mak hau sei halo iha hau nia moris? Hakerek nain ne’e dehan, hau fiar negosio ka bisnis iha futuru sei hahù ho pergunta “Saida mak hau sei halo iha hau nia moris?

Sim ida ne’e lo’os, ema sei la sai susesu ho deit imigrassaun ba indsutria ne’ebe ‘manas’ ou ho deit adopta (moto) ka matadalan husi kareira ruma.

Sira hahù dezenvolve an no foku ba pergunta kona ba semak sira ne’e rasik no oinsa mak sira bele konekta ba servisu ka profisaun ne’ebe sira rasik gosta ka hakarak tebes (no wainhira ida ne’e sira sei hala’o ho produktivu no kreativu tebes ne’ebe sira nunka hanoin kona)

Craly Fiorina hatete katak ,’ Hadomi saida mak o halo, ou lalika halo se wainhira o la hadomi servisu ne’e… halo opsaun ka dezijaun wainhira atu halo buat ida tamba wainhira ita hala’o, sei involve ita nia fuan no hanoin tomak. Halo no foti desizaun tamba ida ne’e sei involve ita aan rasik. Labele sai fali hanesan atan ka kriada ba ema nia mehi ne’ebe ikus sei sai hanesan obstaklu no mehi aat ba ita aan rasik.

Paul hakerek:’ Sira gosta halo komparasaun ba sira nia aan ho ema seluk, hahalok hanesan nee la lo’os tebes no labele. Ita sei gava aan no para iha baliza husi resultadu servisu ne’ebe ita hetan ona iha servisu nia laran liu husi servisu ne’ebe Maromak fo ona ba ita. (2 Korintus 10:12-13, )

Sewainhira ita konfusaun no la focus hodi hanoin ba mai iha circùla enatun hahu hodi halo orasaun,’ Maromak fo mai hau visaun ne’ebe klaru no fuan ne’ebe metin no la fahe ka unity’. Orasaun haneasn ne’emak sei too ba Maromak futar oin no Maromak sei responde.  (AP)

Hahan spiritual nian.

Matius 6:16-18 : Simão Pedru hatan: Ita-Boot mak Mesias , Maromak Oan ne’ebe moris!” Jesus dehan ba Simão Pedro;’Rahun diak ba o Simão Yunus nia oan basá laos ema mak hatete sai ida ne’e ba o maibe Hau nia Aman ne’ebe iha lalehan mak hatete ba o nune’e. No Hau mos hatete ba imi katak: o Pedro Simão no iha fatuk ruin ida ne’e Hau sei hari’i Hau nia povu no poder nakukun sei la iha poder ba povu ida ne’e. 

Isaiah 58:1-11 ; Lukas 4:1-13