“Tamba Nai Maromak nia Espiritu ne’ebe Nia fó mai ita, la halo ita tauk-teen. Maibe Nia fó poder mai ita, halo ita hadomi ema, i ajuda ita atu domina aan.’ 2 Timotius 1:7

Turistu ida halo viajen liu husi suku ki’ik ida wainhira nia hare’e to’os nain ne’e iha varanda no tur hela iha kadeira. Iha nia uma kotuk iha rai luan to’o 75 hektares. Turistu ne’e husu, ida ne’e ita-boot nia rai?’ ‘sim’, nia hatan. ‘Diak, saida mak ita-boot halo ho rai ne’e? Iha hanoin atu kuda nu’u?’ husu husi turistu ne’e. ‘lae, hau tauk atu ular oan sira mak hetan nia vantajen’, hatete to’os nain. ‘ Oinsa kona-ba hudi?’ husu turistu. ‘Lae, hau tauk atu ai-tahan aat sira estraga nia,’ nia hatan. ‘Diak,’ turistu husu, ‘Oinsa kona-ba manu sira?’ To’os nain hatete, ‘Hau tauk nia folin sei tuun .’ ‘So, saida mak ita-boot sei halo ho rai sire ne’e?’ Husu turistu ne’e. ‘La iha, to’os nain nee hatan. Hau so hakarak halimar ka hala’o buat ida ho seguru.’

Ida ne’e mak ita-boot senti? Bainhira mak ita-boot hili halimar ho moris seguru, ita-boot nia potensia ba susessu hanesan rai maran boot ida. Se wainhira ita-boot sei domina ho tauk ita-boot sei la lao ba oin ho fiar no to’o iha iha-boot nia mehi sira. Iha biblia hatete katak se la iha fiar sei la halo kontenti Nai Maromak (Ebreu 11:6 se ita la fiar ba Nai Maromak, ita labele halo haksolok Maromak nia laran. Tanba ita tenki fiar katak Maromak iha duni, I ita mos gtenki laran metin katak Nai sei fó buat diak ba ema ne’ebe buka Nia. Nee mak foin it abele hakbesik ba Nia).

Diak liu foti risku bo’ot ka lakon hodi halo saida mak Maromak nia hakarak, duke foti risku ne’ebe la halo kontenti Nai Maromak? Ita hotu iha esperiensia kona-ba tauk iha ne’ebe halo ita hakarak lao ba kotuk. So ema hira ne’ebe hasoru no liu ona ho susesu iha moris ida ne’e. “ husik ba ida ne’e akontese atu fo Gloria ba Nai nia naran (Salmo 35:27) .

Atu halakon espiritu tauk sei hahú ho fiar: “Nai Maromak hakarak ita susesu, no liu husi suporta husi ita nia fé ita sei laos halo para deit maibe ita halakon hanoin ka espiritu tauk ne’e.

Hahan espiritu 1 Kor 23:21-26:19 ; João 11:17-27; Salmo 8; Proverbio 26:23-26