“ Tanba Maroma ne’e Espiritu. No ema ne’ebe hahi hanai adora Nia tenki adora tuir Nia Espiritu no tuir buat ne’ebe lo’os” João 4:24

Ema ida hatete katak ita laos ema humanu ne’ebe koko atu iha esperiensia ba moris spiritual nian, maibe vida spiritual koko atu tama ba vida humanu nia esperiencia. Forsa husi moris nian nee mai husi Nai Maromak, ida ne’ebe Maromak Espiritu ita labele hare maibe so bele sente deit. Entaun iha aksaun hahi hanai adora nian, ne’e hanesan tenki ba fali husi nia inisiu hun no tenki halo koneksaun ba iha Nai Maromak.

Iha historia ida kolia kona-ba labarik mane ki’ik-oan ida tur besik karinhu bebe oan ne’ebe foin moris no mos ema ne’ebe hein bebe ne’e. labarik mane nee hahu husu ba ema ne’ebe hein nia nune’e” dehan mai hau NaiMaromak nemak oinsa, no se wainhira hau haluha ona”.

Jesus hatete, “Nai Maromak ne’e Espiritu, no wainhira semak atu hahi hanai Nia sei hahi hanai iha Espiritu”, liu husi ita nia espiritu ne’ebe klean iha laran. Se karik husu kona-ba onsa ita fo valor ba ida ne’e , entaun ita sei fo valor liu pontus 80 liu ba iha nia ekipa iha kada jogos , sai nu’udar fitun ba klubu ida, hanesan Michael Jordan hatete,” tanba hau iha zona ida ne’ebe ema bele komprende, hau nia fuan mos sei hahi hanai hodi lori hau ba tama iha zona kaarea Nai Maromak nian”.

David nudar salmolista ka ema ne’ebe hahi hanai Maromak liu husi orasauun no hananu halo ida ne’e iha nia moris. ‘iha loron ida nia laran hau hahi hanai Nai Maromak dala hitu basá, Nai nia lei ne’ebe justu”. (Salmo 119:164)

Salmo 113: “husi loron matan ne’ebe foin mosu sae no to loron matan monu, hau sei hahi Nai nia naran “

Salmo 42:1 “hanesan rusa ne’ebe saudades hodi buka be matan, nune’e mos hau nia klamar saudades buka Ita bo’ot Nai Maromak”.

Iha dalan Nai Maromak nian, prezensa Nai Maromak nian sei lori hodi halakon ita nia hamrook buka Nai nia oin., ita nia liafuan sei kura ita, no ita nia forsa mos sei renova foun, no Nai sei tau ita do’ok husi ita nia inimigu sira.

Henry blackbaby hatete katak” Ita sei labele sente satisfas se wainhira ita buka atu hatene deit kona-ba Maromak. Hatene lolos Maromak ne’e so wainhira ita iha esperiensia rasik ona ho Nai Maromak bensa, no husi ida ne’e ita sei bele kolia kona-ba Nai nia diak. No idan e’e mak sei akontese wainhira ita sei fo tempu ruma hahi hanai aodra Nai Maromak. (AP)

Hahan espiritu 1 Kir 26: 20-29-30 ; João 11:28-37; Salmo 50; Pro 26:27-28