Dili – Prezidente konselu konsultivu fundu petrolífero Juvinal Diaz liu hosi nia aprezaentasaun iha plenaria audiensia proposta orsamentu estadu tinan 2021 segunda semana ne hateten,
Kestau ida nebe deputadu sira presiza tau konsiderasaun maka fundu petrólifero labele aguenta ona hodi financia orsamentu estadu ba dékada ida tan, tanba ne presiza pulítika públiku nebe radikal uitoan atu bele ajuda financia orsamentu estadu.
Depois de tinan 2021-2023 Timor Leste so bele deit rekoila millioins atus 209,000.000 iha period ida, hafoin Timor Leste tama ba faze desfantamentu ba kampo mina bayunda, signifika rekursu bayunda sei hotu ona iha tempu badak. (AG)