“Tan neʼe mak imi haksolok tebes, maski imi sente laran-susar ba tempu uitoan tanba hasoru terus oioin” 1 Pedro 1:6 

Iha tinan 1950 Mary Kay Ash nudar feto permeiro ne’ebé tur iha kuadru diretores ba Compania naran World Gift. Maibe buat hotu la lao ho diak! Maski ni’a hetan fatin diak iha area negosiu, ni’a parseiru sira hare ni’a la vale no dun ni’a ‘tamba hanoin nudar feto nian’. Ni’a frustrada, no reforma iha tinan 1963 hodi hakerek livru ida ne’ebé ni’a kria hodi ajuda feto iha area negosiu. Tur iha meza dapur nian, ni’a halo lista pontu positive tomak kona ba compania ne’ebé uluk ni’a servisu ba, no mos buat ne’ebé mak bele hadia. Ho nune’e ni’a kria mos planu merkadu ba ni’a compania ideal. Ni’a akontabilidade no avocado bandu ni’a kaben ni’a suporta, ni’a kria produtu pinta oin nian no halo rekruta no treinamento ba vendedor tomak ne’ebé mesak feto deit.

Nia motto maka, “Maromak mak uluk, familia Segundo, terseiro mak servisu.’ Bainhira ni’a kaben mate derepenty, ni’a mantein nafatin ba ni’a komitmentu no lansa ni’a kompania foun. Hahu husi faan iha loja oin iha Dallas USA no investe $5000, iha tinan permeiro Kosmetika Mary Kay hetan rende $200,000, iha tinan tuir mai $800,000 no, bainhira produtu ne’e fa’an iha publik iha tinan 1968, hetan rende $10,000,000 resin.

Mary Kay hakerek livru famozu tolu, ni’a modelu negosiu uza ba hanorin iha Universidade Harvard, Magazina Fortuna fo naran nudar kompania nebe tama kategoria kompania 10 diak liu ba feto, no mos nudar kompania ne’ebé tama lista kategoria kompania 100 diak liu hotu atu halo parseiru iha America. Bainhira ni’a mate iha 2001 ni’a iha ona konsultan independenti 800,000 ba beleza ka hadia aan iha nasaun 37 ho vendas biliaun 2 resin kada tinan. Nunka bele hatun ema seluk ho vizaun no determinasaun! Bainhira hasoru dezafiu labele lakon espiritu ‘Iha haksolok bot iha futuru.’ (CR)

HahanEspíritu □ Génesis 24:1-51 2 □ Korinto 6:14-7:1