Se ida ne’e akontese tamba Grasa, signifika ne’e laos ona husi ema nia servisu………Roma 11:6

Paulo hakerek: “Maibe se ida ne’e akontese tamba Grasa, entaun ida ne’e laos ona tamba ema nia servisu, se laos nune’e Grasa ne’e la iha folin.

Doutor Gerald Mann konta istoria furak ida kona ba oinsa nia hetan ninia doutoramentu iha Grego.

Nia dehan, iha ne’eba iha estudante neen deit mak iha aula laran. Profesor ne’ebe hanorin nunka fo valor A ba estudante sira. Maibe iha loron primeiru, nia foti nia livru gregu no fo anunsiu ne’ebe halo estudante sira admira tebes, “nia dehan, hau hakerek ona imi nia valor, no hau la preokupa ho imi estuda ka lae, ou imi nia rezultadu valor iha ezame, tamba hau deside ona fo bai mi hotu valor A.

Doutor Gerald Mann hatete ‘husi estudante neen ne’e sira nain lima mak halo esforu makaas tan hodi estuda gregu iha aula laran ne’ebe sira nunka imajina atu akontese. Maibe estudante ida fali so mai marka prezensa iha aula deit, no ladun fo an ba estuda.

Kumpriende ida ne’e: Grasa ne’e iha poder atu maksimiza, maibe ema barak hare’e ida ne’e hanesan permisaun ida so para atu marka prezensa deit. Nune’e mos hanesan, momentu ne’ebe ita tau ita nia fiar iha Kristu, Nai Maromak simu ita no konsidera ita loos iha Ninia matan. Tamba sa Nai Maromak halo nune’e? Tamba domin ne’ebe Nia fo mai ita ne’e la iha kriteira, no ita so bele respon ba ida ne’e ho domin, tamba so ida ne’e deit mak bele halo satisfas Nia.

Lia loos ida ne’ebe furak tebes; Maromak halo Ninia An sai vulneravel tamba ita ema nia rejeisaun! Dalaruma ita imajina, oinsa hau bele prova katak hau hadomi dunik Nai Maromak? Ne’e fasil tebes: Bainhira ita hadomi ita nia maun alin sira. (1 Joao 4:21) Imi sei hadomi Nai Maromak nia liafuan. (Salmo 119:97) Imi sei iha deseju atu gasta tempu orasaun (Jeremeias 29:12)

Grasa, kumpriensaun ne’ebe loloos, sei la hadook santidade, maibe nia produs. Nai Maromak nia Grasa ida ne’ebe lori salvasaun bai ta……… hanorin ita atu hatete “LAE” ba buat ne’ebe la moos no hakarak mundu nian, maibe hanorin ita atu moris kontrola an, moris loos no moris tuir Nai Maromak nia hakarak. (Titu 2:11-12).

Aihan Klamar: > josué 1-4 >Joao 15:18-27 >Salmo 65 >Proverbiu 28:17-20