Nai Maromak bolu mane ne’e, o iha ne’ebe?Genesis 3:9

Pergunta primeiru ne’ebe Nai Maromak husu ba Adao ne’e mak: ‘imi iha ne’ebe? Ida ne’e pergunta ida ne’ebe ita presija para no husu ita nia an ohin loron: Tebes, hau iha ne’ebe? Se ita la hatene ninia resposta ou ita hatene maibe ita la gosta, entaun reflesaun ohin loron ne’e kona bai ta dunik.

Bainhira Nai maromak husu Adao, O iha ne’ebe? Nia hatan hodi dehan, ‘Hau rona O nia lian iha jardin laran, no haut auk tamba hau isin molik hela, no hau subar an. (Genesis 3:10)

To’o iha ne’ebe ita atu subar. Ita sei hakoi ita nia an iha servisu ka involve iha relasaun adulteriu ka hari’i moru halu iha ita nia fuan – buat saida deit mak ita halo ne’e sei hasoru ho lia loos. Nai Maromak la koko atu buka Adao; Nia so hakarak Adao atu deskobre nia an katak agora nia iha ne’ebe. Se ita halo ida ne’e, ita tama iha kategoria lakon ona. Ninia problema mak, bainhira ita subar, ita sai ema ne’ebe falsu. Ita hatene ka lae, enerjia emosional hira mak presija hodi komporta ita nia an ida ne’e falsu ne’e ba ema seluk? Iha buat rua ne’ebe mak sai a’at liu: Sai falsu ho ita nia an, no sai falsu ho Nai Maromak. Liutan ida ne’e, ita sei hetan ita nia an iha difikuldade atu sai onestu ho ema seluk no hateke ba sira nia oin. Tambasa? Tamba ita sei tauk atu hateke ba ita nia fuan no haree ita nia an ida ne’ebe original.

Ita ohin loron iha ne’ebe? Ita tauk hateke bai ta nia fuan? Novidade di’ak mak ne’e, Adao molik maibe Nai Maromak fo hatais nia, nia sente sala maibe Nai maromak hamoos nia sala, nia laran susar maibe Nai maromak fo konsolasaun ba nia. Se ohin ita mai ba Nai Maromak, Nia sei hamoos ita, fo hatais ita, no fo konsolasaun bai ta. Nia hein hela oportunidade atu halo ida ne’e. (AFS)

Aihan ba Klamar > josué 5:1-8:29 >Joao 16:1-11 >Salmu 130 >Proverbiu 28:21-24