“……Karik Nai sei ajuda ita………’ (1 Samuel 14:6)

Nai maromak hatan Jonatan nia ‘karik’ ho ‘serteza’. Ida ne’e tamba ninia objetivu diak, ninia fiar makaas, nia iha fuan ne’ebe hakarak halo tuir Nai Maromak nia hakarak, glorifika Nia naran no foo bensaun Ninia povo.

Atu sai husi ‘karik, ita tenke hatene ita nia motivu ne’ebe loos, katak ita halo ona orasaun no buka iha eskritura no ita pronto atu halo tuir konselhu ne’ebe mai husi Nai maromak. ‘karik’ la fo ba ita direitu atu foti-an ka husu Nai Maromak atu aseita ita nia ajenda. Dalaruma ita hakarak buat ruma akontese, no ita hanoin Nai Maromak mos hakarak. To’o agora mos , povo Israel atu ba funu sira sempre bazeia ba planu, profesia ka halo estratejia ne’ebe diak tebes. Maibe dalaruma Nai Maromak foo oportunidade ba ita ‘ho lalais tebes’ no ida ne’e ita presija fiar no sabedoria hodi hatene oinsa atu responde ba ida ne’e. iha ‘momentu sira karik nian ne’e’ ita labele hein argumentu sira ka tuur iha fatin no la halo buat ida tamba ita nia asaun sira hotu involve ho risku. Ital abele tauk situasaun natural, obstaklu sira, situasaun ne’ebe lori ameasa. Ita presija lori ita nia ‘karik’ ne’ebe ita iha, no halo buat ruma, tamba bainhira ita halo ida ne’e ita sei haree Nai maromak transforma ita nia ‘karik’ sai milagre.

Bainhira ita hatene ita nia fuan loos iha Nai Maromak nia oin entaun ita tenke iha korajen hodi kontra hasoru ita nia tauk. Bainhira ita tama iha momentu ne’ebe iha potensial hodi muda ita nia futuru, ita presija konfia iha Nai Maromak, hamri’ik metin ho fiar I hakat ba oin. Labele husik ita nia mehi sira mate deit iha ita nia laran, tamba deit iha risku barak. Ho Nai Maromak, ‘risku’ ne’e hanesan ponte ida atu lori ita ba fatin ne’ebe Nai Maromak hakarak ita atu ba. (AFS)

Aihan ba klamar > josué 11-13 >Joao 16:19-33 >Salmu 147:1-11 >Proverbiu 29:1-5