Haree ba mai no la haree ema ida…………. (Exodu 2:12)

Bainhira Moises oho ema Ejitu no subar ninia isin iha rai henek, iha ne’eba nia haree ba mai atu iha serteza deit katak la iha ema ida mak haree. Serake ita halo ona buat ruma ne’ebe ema la haree? Ita hotu halo ona!

Mark Roberts hatete nia sempre fo konselhu ba ema sira ne’ebe halo viajen negosiu ne’ebe halo sira vulneravel. No Ezekutivu deskobre katak…. Kuando dook husi uma, nia sempre hatudu ninia hahalok ida ne’ebe la apropriadu, mezmu nia hadomi nia laen no hakarak fiel ba nia. Emprejariu ida seluk fali la aguenta bainhira nia la nonton porngrafia iha kuartu hotel, mezmu iha uma nia la nonton. Internet nakonu ho lasu etika oioin……., bainhira uza online chat room, feen bele monu ba manobra husi relasaun emosional ho ema ne’ebe laos nia laen. Husi kazu sira ne’e hotu, ninia esensia mak “la iha ema ida haree” lori ema bas ala ida ne’ebe sira nunka halo iha moris ne’ebe loron-lorn ka moris ne’ebe ema htu bele haree no observa.

Tuir mai ne’e buat ne’ebe ita presija tau atensaun:

1. Nai Maromak haree ita, mezmu la iha ema ida haree. Bainhira ita tau ida ne’e ho ita nia deseju atu halo haksolok Nia no laos halo triste Nia, ida ne’e sei lori deferens oinsa ita komporta.

2. Ema moris loos nia ibun fo sai matenek klean, no ninia nanal koalia ho justisa. (Salmu 37:30) se karik ita hatene ita fraku iha area balu, bele fo hatene ema ne’ebe bele halo orasaun ba ita no responsabiliza bai ta. Iha ne’eba iha programa komputador ne’ebe bele monitoriza ita nia atividade internet no haruka direita relatoriu ba kolega ne’ebe ita tau konfiansa ba.

3. Hadook an husi situasaun ne’ebe fo makaas iha privasidade. Iha feto ida taka ninia konta bankaria no loke hamutuk ho nia laen tamba nia gasta arbiru loos.

Maromak kria ita atu moris iha relasionamentu ho ema seluk, bainhira ita nakloke no onestu, ita nia posibilidade atu halo sala ne’e ki’ik. (AFS)

Aihan ba klamar > josué 14-15 >Joao 17:1-12 >Salmu 147:12-20 >Proverbiu 29:6-10