No Nia …….dehan, “haree ba, hau halo buat hotu-hotu foun….’’’ Apokalipse 21:5

Istoria biblia ne’e hatudu mudansa husi Genesis, livru hahuu, to’o Apokalipse, ida ne’ebe Nai Maromak hatete ‘haree ba, hau halo buat hotu-hotu foun.’ Situasaun saida deit mak akontese ba ita ohin loron, mudansa bele akontese ba ita liu husi Nia. Mezmu dalabarak ita koko atu muda liu husi arepende, konfesa, maibe ita labele. So Maromak deit mak bele muda saida mak ita labele—no halo sai permanente.
Maibe Mudansa ne’e presija kumpriensaun kona ba prinsipiu balun. Mai ita haree ida-ida:
(1) Ita la presija muda ema seluk hodi ita mos muda ita nia moris. ‘Hau sei kontenti bainhira haree ema seluk para……….’ ‘mudansa sei la akontese se bainhira nia….’. Buat sira ne’e hotu hanesan fiar, ne’ebe halo ita konsentra liu ba problema duke solusaun, halo ita ignora tiha opsaun realistiku no aumenta fali ita nia depresaun. Ne’ebe ema ida-idak tenke haree ba nia hahalok rasik. Se diak karik kontenti ba. Maibe labele kompara ho buat ne’ebe ema seluk halo. (Galasia 6:4) Duke koko muda ema seluk, ne’ebe sempre kontra hasoru no odiu, diak liu husik Nai Maromak hatudu ba ita saida mak ita presija halo oinsa ita resolve ita nia problema sira ho dalan ne’ebe diferente. Bainhira ita para halo buat ne’ebe mak laiha folin, no troka ita nia reasaun ba iha problema, ema seluk mos sei muda tuir ita.
(2) Mudansa ne’ebe loos hahuu husi involve Nai maromak iha ita nia relasionamento. Fuan kanek no frustrasaun tamba problema ne’e somente atu hado’ok deit ita husi Nai Maromak, no halo ita atu lori ita nia problema ne’e mesak. Entrega ba Nai Maromak no Nia sei muda ita fundamentalmente, dezafia ita nia foti an, laran moras, odiu, tauk, la onestu, nsst—husi karakteristiku manajementu ba mudansa ne’ebe kiak. Husik ita hanoin no haree klean ba ita nia hahalok, no fila fali ba Nai. (Lamentasaun 3:40) Ho ita nia moris ne’ebe hamutuk ho Nai Maromak, ita sei sai ema ne’ebe onestu liu tan, kontrola-an, bele kumpriende realidade, respeitozu, no pronto hodi sai Nai Maromak nia ajensia ba transformasaun. (AFS)

Aihan ba Klamar > josué19:24-21:45 >Joao 18:1-11 >Salmu 148:7-14 >Proverbiu 29:16:21