” No Nia …….dehan, “haree ba, hau halo buat hotu-hotu foun….’’ (Apokalipse 21:5)

Iha ne’e iha mos prinsipiu rua kona ba mudansa moris:

(1) Ita tenke iha hakarak atu halo mudansa ne’ebe inkondisionalmente. Iha etapa primeiru konseleiru hetan sindrome ne’ebe ‘mudansa’. Kliente haree mudansa hanesan estratejia atu foo hodi hetan: Hau sei “muda’ sekarik sira halo…… selae, hau sei la muda. Ho Nai Maromak, ita nia kroa kona ba mudansa ne’e real. Ita sei hetan haksolok husi Nai Maromak nia aprovasaun, no mos benefisiu adisional sira tamba ita sai ema ne’ebe hakarak mudansa. Ida ne’e inklui Nai Maromak nia prezente ….sosa aimoruk hosi Hau hodi kose bai mi nia matan delek sira ne’e para bele haree fali. (Apokalipse 3:18) Abilidade ida ne’ebe haree buat hotu ho klaru ne’e sei halo ita kumpriende problema no resolve ho efetivamente relasiona ho buat ne’ebe ema seluk halo no mos la halo.

(2) Ita tenke simu realidade ida ne’e katak, mudansa ne’e husik buat ne’ebe mak pasadu nian. Saida deit mak ita kaer metin ne’e sei kontrola ita. Se karik ita nia asaun ofende ema ka ita halo julgamentu ne’ebe laloos, ita presija konfesa ba Nai Maromak, simu Nia perdaun, no husik buat sira ne’e iha krus nia leten. Karik ida ne’e tamba ema seluk nia failansu, ne’ebe halo ita hanoin kona ba ita nia parte ne’ebe inosente no halo ita lakon liberdade no opsaun ne’ebe ita husik liu hanesan presu ida ne’ebe aas tebes. ‘….Imi tenke foo perdaun ba malu, hanesan Maromak mos foo ona perdaun ba imi liu husi Kristu nia mate’ (Efezu 4:32) ida ne’e sei liberta ita hosi korente odiu nian, no foo fali ita futuru.

Se ita kesi metin ho korenti arependimentu husi ‘hau sei’ Nai Maromak prontu atu foo ba ita futuru ne’ebe di’ak liu duke ita nia pasadu. (Joel 2:25) (AFS)

Aihan ba Klamar > josué 22-24 >Joao 18:12-24 >Salmu 150 >Proverbiu 29:22-27