‘…… foo perdaun ba nia, hanesan mos Nai Maromak foo perdaun ona ba imi nia sala.’ (Kolose 3:13)

Hahuu tinan foun ho loos! Husik odiu hotu ne’ebe halo fraku ita! Philip Yancey deskobre katak perdaun ne’e hanesan aktu no koalia ne’ebe la natural, ita la hetan golfinhu fo perdaun ba tuberaun tamba han nia kolega ne’ebe sira halimar hamutuk. Ida ne’e mundu asu han asu nian…… laos mundu asu fo perdua asu. Fuan moras ne’e mai bainhira ema halo ita nia fuan moras, entaun perdaun ne’e buat supranatural no presija Nai Maromak nia grasa. Maibe hanoin, Jesus hatete, maibee se imi la perdua ema nebee mak halo sala hasoru imi, imi nia Aman mos sei la perdua imi nia sala.” (Mateus 6:15) Koalia tuir ita ema katak, la iha razaun ida ne’e be halo Nai maromak tenke fo perdaun ba ita nia sala, maibe ita nia sala sira ne’ebe Nai Maromak fo pedaun ona loron-loron ne’e boot liu fali perdaun ne’ebe ita hakarak atu halo ba ema seluk. Liu husi perdaun, ita troka dinamika hotu. Ita loke odamatan komarka nian iha ne’ebe ita hanesan prizoneiru no guarda prizoneiru, hetan liberdade ba ita nia an no ema seluk. Odiu ne’e laos izola deit ita husi ema ne’ebe uluk sai ita nia kolega, odiu ne’e mos habadak ita nia moris liu husi produs enzimas mate nian ne’ebe kontribui ba moras fiziku.

Iha ema ida hatete ba ninia Konselheiru, ‘hau espera hau nia maun bele mai partisipa hau nia kazamentu, maibe ami la koalia ba malu durante tinan barak nia laran. Konselheiru husu, tambasa? Para tiha uitoan, ema ne’e hatete, ‘ida ne’e ita rona hanesan la tama ulun, maibe hau mos la hanoin hetan.’ Fahe malu ne’e rezultadu husi espiritu ne’ebe lakohi fo perdaun; Perdaun ne’e halo buat ne’ebe kontrariu liu husi restaura no kura relasaun ne’ebe mak antes ne’e ladi’ak. Ida ne’e serteza mediku katak perdaun bele halo ita nia moris naruk. Hanesan regra jeral ida, bainhira ita koalia ho ema ne’ebe nia tinan liu ona 80, ita haree sira sira moris nakonu ho dame; tamba sira aprende atu fo perdaun no husik buat pasadu nian ba kotuk. (AFS)

Aihan ba klamara >2 Korintus 5:14 -21 >Filipi 3:8-14 >Salmu 77:11-20 >Proverbiu 9:10-12