Nai nia Haksolok Maka ita nia Forsa’ (Nehemias,8:10)

Wainhira O rona koral boot ne’ebe kanta Haleluia, o bele hatene kedas katak Handel simu inspirasaun husi Nai Maromak. Nia hakerek Messias hotu iha semana tolu. Nia hateten katak musika ida nee literalmente mai too nia derepente ho notas no motivus. Nia hakerek ho lalais, atu hanesan konduz husi hakarek nain  invisivel ne’ebe tau lapiseira iha surat tahan. Nune’e, nia hakerek bainhira nia missaun falha, no nia hasoru dadaun ameasa mate nian iha prisaun deve tamba montante kontas boot ne’ebe atrasado.

Maioria husi ita ne’ebe senti difisil nunee kria estress, liliu bainhira ita hasoru problema fisiko ou orsamento, hirak nee mak sai abut husi estress ne’e rasik. Maibe Handel halo ida ne’e. Gosta? Nia halo relasaun ba konklusaun husi Obra-Prima ida ne’e ho buat ida: Haksolok. Nia fo sai katak nia sente Nia sei ‘Rabenta ho Haksolok’ ho saida mak Nia rona iha Nia Hanoin no Nia Fuan.

Em vez de Nia mate, hanesan nia hanoin nia sei mate, maibe nia moris hodi hare nia pidato (musical) sai tradisaun populer no obra populer. No nia mos hare nia susesu hodi halibur osan ba ema kiak sira no ema ne’ebe presiza.

Biblia hateten:’Maromak nia haksolok maka o nia forsa.’ No buat ida ne’ebe primeiro diabu sei ataka maka Maromak nia Haksolok. Nia hatene katak ida ne’e  kombustivel Espiritual no Emosional ne’ebe ita uza. Nai Jesus fo hatene ba sira, buat sira ne’e hotu fo hatene ona ba imi, atu imi nafatin iha haksolok, atu nune’e imi nia haksolok sai kompleto. ‘(Joao, 15:11) atensaun ba liafuan” hela ho imi”. Entaun: saida deit maka akontese iha tinan ida ne’e, nafatin Haksolok. (HG)

Hahan ba Klamar: *Roma 13:12-14:19, *Joaun 1:1-14