‘Nai Maromak hamutuk ho O, Asuain ne’ebe iha forsa’  (Juiz 6:12)

Historia ida ne’e konta konaba mane ida ne’ebe tau Manu Makikit nia Tolun ba iha Manu inan bai-bain nia knu’uk. Makikit ida ne’e nakfera no boot hamutuk iha manu bai-bain nia knuuk. Iha nia moris tomak nia halo buat hotu ne’ebe manu bai-bain halo: sukit rai hodi buka musan balu no insetu sira, tutu no tutu, no nunka semo as liu metro ida ou husi rai. Depois, iha loron ida, nia hare manu ida ne’ebe makaas tebes no semo ho furak iha nia leten no nia husu, kriatura ne’ebe bonito liu, Nia naran saida? ‘manu iha nia sorin dehan’ ida ne’eba Makikit, Liurai husi manu hotu-hotu. Maibe lalika hanoin buat ida konaba nia, tamba o sei la sai hanesan nia. ‘ entaun Makikit ida ne’e kontinua tutu rai, no mate ho hanoin katan nia manu bai-bain.

Se mak dehan o la iha potensial? Se mak dehan o sei la susesu iha o nia moris ou fo influensia? Konserteza laos Maromak! Bainhira Maromak nia Anjo bolu Gideaun atu fo livre ba Israel husi ema Midian, nia simu ho rajaun barak konaba nia la iha kapasidade iha servisu ida ne’e. Maibe Anju ida ne’e fo hatene ba nia, ‘Nai hamutuk ho o, o ema ne’ebe Asuain ida no nakonu ho Brani!.. Ba ho o nia Asuain ida ne’e, no o sei salva Israel…Serake hau la haruka ona o? ‘(Juiz 6:12-14).’

Atensaun didiak ba buat rua ne’ebe importante iha historia ida ne’e. Dahuluk, Maromak koalia konaba distinu iha Gideaun nia an, laos situasaun ne’ebe nia iha agora. Daruak, Maromak fo hanoin ba nia katak laos forsa husi privadu ne’ebe nia haruka maibe forsa privadu husi ida ne’ebe haruka nia mak sei manan funu ida ne’e.

Loron ohin O iha ‘forsa’ tamba Nai hamutuk ho O. (HG)

Hahan ba Klamar: *Exodo 1-3, *Mateus 3:11-17, *Salmo 90:1-6, *Proverbios 1:1-4