“Imi la hetan tamba imi la husu ba Maromak” (Tiagu 4:2)

Too iha ne’ebe o nia kapasidade husu nian relasiona ho Orasaun? Bainhira Elias husu ba Eliseu, “saida mak hau bele halo ba o, molok hau ba?”… Eliseu hatan, “ favor ida, husik hela unsaun ispirito nian dobradu mai hau.” (2 Reis 2:9) dalaruma ita bele hakfodak ho nia resposta, konsidera nia nudar ema ne’ebe fotian, no dehan, “o presija haraikan no agradese ba previlegio boot hodi servi profeta boot hanesan Elias, no o nia an sorti  ida tamba Maromak permite o hodi halo servisu ida ne’e. Maibe Eliseu la moe, no Elias mos la senti an. Entaun nia resultadu oinsa? Eliseu Simu ninia unsaun dobrado no ikus mai Eliseu halo milagre dobrado liu fali Elias.

Bainhira ita halo orasaun, Nai Maromak la dehan. ‘ husu o nia pedido ne’ebe razoavel no pratiku. “Nia hakarak ita husu buat ne’ebe boot no barak, sedauk iha. ( hare iha Tiagu 1:5). Oinsa ho promesa boot ida ne’e: husu Hau ba, no Hau sei fo nasaun sira ba o hodi sai o nia liman rohan, no mundu nia rohan hotu sei sai o nian ( Salmu 2:8 )? Hadok limitasaun husi Nai Maromak!

Hanoin ba: Se Nia bele fo nasaun sira sai nia liman rohan’, Nia mos sei salva ema sira ne’ebe ita hadomi, fo kura ba ita nia isin, fo servisu neba ba ita, uma neba, ou relasionamento ida ne’ebe ita halo orasaun durante ne’e.

Jesus dehan, hau sei fo buat ne’ebe o husu hodi Hau nia naran. ‘(Tiagu 14:13) so hakerek dala rua iha biblia , iha liafuan balun ne’ebe  fo sai halo Jesus admira. Iha oportunidade daruak ne’eba, akontesimentu ida nebe sai hanesan demonstrasaun fiar nia nebe realisa husi ema gentiu, no ema ida ne’ebe konsidera husi grupo religiaun ne’ebe la iha direito ba milagre husi Maromak. Tan ne’e liafuan loron ohin ba o mak – haluan tan o nia kapasidade hodi husu. (HG)

Hahan ba Klamar: *Ex 4-6, *Mat 4:1-11, *Sal 90:7-17, *Pro 1:5-9