‘Bainhira vizaun la iha, povu sei lakon, maibe nia ne’ebe halo tuir Lei sei haksolok’ (Proverbios 29:18)

Karen Williams kontinua: grupu ida ou Tim ida atu susesu, presiza komprende ema seluk nia maneira servisu. Ida nee mak maneira ida hodi sira bele halo komunikasaun. Nunee mos ba ema sira nebe koalia lian nebe diferente. Nudar Visioner ida nia tenke tuir orden ‘hodi esplika visaun ba iha grupo atu nune sira bele hanoin hetan nafatin konaba tamba saida sira tenke halo buat nebe sira presija halo. Maibe Visioner mos presija hatene katak prosesu ema nian no servisu ema nian iha sasukat nebe diferente ba sira nia manan rasik. Tan nee Visioner nia servisu maka hodi rekonese mudansa no halo selebrasaun ba manan no fo honra ba sira. Servisu nain mos tenke fo hanoin nebe diak ba Visioner katak liuhusi prosesu sira nee mak sira nia vizaun sai realidade. Sira mos tenke fo hanoin nebe diak ba ema sira nebe servisu katak, servisu ida idak ne importante hodi sira bele hetan susesu nebe kompleto ba sira nia Vizaun, no halo tuir servisu nebe tuir prosesu nebe define ona nee importante tebes hodi hetan manan. Nunee mos, ema nia prosesu no ema nebe servisu tenke hatene katan Visioner presija sira nia suporta no hatudu sira nia suporta ba servisu ida nee. Visioner labele lidera se nia lakomprende. Ema labele servi se nia la komprende. Ema labele halao nia prosesu ho diak se nia la komprende saida mak servi. Iha “sasukat” nebe diferente ba ema ida idak, hodi bele susesu ba knar rasik. Konserteza, chave mak, hatene uza  didiak talentu tuir nia orden, fo hatene valor ba tim hotu, nafatin suporta iha area privadu no public.’ Tan nee mak Apostlu Paulo hakerek ba nia tim nune: ‘Bainhira hau hanoin hetan imi, hau fo agradese bah au nia Maromak.’ (Filipe 1:3). (HG)

Hahan ba Klamar: *Ex 19-21, *Mat 5:38-48, *Sal 46, *Pro 1:32-33