“Beikten fosai buat hotu nebe iha ninia espirito, maibe ema matenek kontrola nia an rasik” (Proverbio 29:11)

Biblia hateten katak ema beik ten neebe hanoin badak sempre lakon nia pasiensia no hatudo nia hirus, maibe ema neebe matenek [uja kontrola an] kontrola an. O bele espresa o nia hirus liuhusi asaun ou nonok. Bainhira o uja nonok hanesan arma ida hodi hakanek ema ruma, ida ne o uja ona manipulasaun emosional nian no hatudu o nia hahalok la tasak, no sai hanesan labarik kiikoan. Bainhira o sei kiik, ema ruma la halo tuir saida mak o nia hakarak, serake o hanoin hetan, hau sei la koalia tan ho o? buat ida nee dalaruma labarik kiik ida sei simu, maibe ida nee laos ba sira nebe hetan chamado hodi sai tasak spiritual. Karik o sempre hirus, tuir mai maka versiklu hirak nebe o presija hanoin bebeik:

  1. Nia neebe iha pasiensia mak forti liu Asuwain, no nia neebe ukun nia espirito rasik mak forti liu nia neebe hadau sidade ida. (Proverbio 16:32)
  2. Ema nebe hanoin ho matenek sei neneik atu sai hirus, no nia hetan onra bainhira nia husik sala neebe hasoru nia. (Pro 19:11)
  3. Keta ansi hodi sai hirus iha ita nia espirito, tamba laran hirus mak hela iha beikten nia laran. (Eklesiante 7:9)
  4. Maun alin doben sira, hanoin didiak! Imi tenke pronto hodi rona, keta ansi koalia, I keta hirus lalais. Tamba ita ema nia hirus la lori ita atu moris los tuir Maromak nia hakarak. (Tiago 1:19-20)
  5. Labele ona rai odi ba ema. Labele hirus. Labele hakilar ema. Labele istori malu. Labele hatete aat ema. I labele halo buat aat saida deit. Maibe imi tenke hadomi malu, I halo diak ba malu. Imi tenke fo perdaun ba malu, hanesan Maromak mos fo ona perdaun ba imi liuhusi Kristu nia mate. (Efesus 4:31-32)

Tan nee husu ba Maroma atu ajuda o hodi kontrola o nia hirus. Hanoin didiak: hirus ne hanesan ahi ida: kontrola an, maka o sei dada ema ba buat neebe diak. Maibe se la iha kontrola aan, ida nee sei estraga buat hotu iha o nia moris. (HG)

Hahan ba Klamar: *Ex 22-24, *Mat 6:1-8, *Sal 71:1-16, *Pro 2:1-2