‘No nai simu Abel no ninia Oferta. Maibe Nai la simu Kain no ninia oferta.’ (Genesis 4:4-5)

Kain halo to’os, kuda musan sira, ku’u resultadu husi buat neebe nia kuda no oferese ba Maromak fuan husi ninia servisu sira. Parese nia hanoin Maromak haksolok ho ninia oferta  I sei fo obrigado no fo bensaun ba nia. Maibe la sai hanesan saida mak Kain hanoin! Iha sorin seluk, Abel,  nia iha atitude ida neebe oinseluk, diferente tebes. Daruma karik nia dehan ba Maromak, hau la halo buat ida. Nai mak Kria Bibi malae oan nee neebe hau oferese dadauk. Hau so fo fila fali saida maka Nai ninian I husu Nai nia bensaun.’ Tuir mai, Maromak kumpri!

O bele hatene barak konaba ema ida liuhusi oinsa ninia maneira hodi hakbesik aan ba Nai Maromak. Dalaruma ita hatudu hahalok hanesan karik Maromak deve buat ruma husi ita. Iha balun seluk fali sente admira ho ita nia estatus no saida mak ita fo sai iha area spiritual too ita sente katak ita presija hakbesik ba Nai ho lian neebe maus no mamar. Maibe lolos Maromak la hare ba buat sira hanesan ne, tan nee mai ita honesto!

‘Nai Maromak fo valor ba Abel no ninia sakrifisiu. Klaru katak Abel la buka oin hodi simu hahi husi Nai Maromak. Abel nia hakarak mak Maromak simu honra no Gloria. Ida nee mak modelu sakrifisiu ida neebe book Maromak nia fuan hodi nia fakar bensaun barak mai iha ita nia moris. Tan nee, saida maka o oferese ba Nai Maromak iha loron ida nee? O nia Vitoria? O nia posisaun? O nia konfiansa? O nia emosaun nebe boot? Karik o duni, lalika preokupa! Buat ida deit neebe Maromak husu maka o ho HARAIKAN loke o nia fuan husik Nia kria iha o fuan neebe hanesan Jesus nian. Kuando o halo ida nee, buat furak sei akontese. Hasai o nia hakarak rasik no hasae ba Maromak sakrifisiu ida neebe agrada Nia, Nia laos simu no apoiu deit, maibe nia sei haraik bensaun ba o no halo nakonu o nia moris hodi o bele sai bensaun ba ema seluk mos. Ida nee mak Maromak nia servisu! (HG)

Hahan ba Klamar: *Isa 1-3, *Mat 8:18-27, *Sal 89:1-14, *Pro 2:20